Công văn 18045/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

721
Công văn 18045/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18045/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/ỌH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 12206/ỌLD-ĐK ngày 14/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quàn lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Ten thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sẢn xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

cùa

nguyên

liệu

1 SaViPamol Plus VD-21894-14 08/12/2019 Công ty CPDP SaVi Tramadol hydrochloride EP 8

Công văn 18045/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

18045_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!