Công văn 17259/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK

1233
Công văn 17259/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17259/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 210/UIP-2017 đề ngày 05/05/2017 của Công ty TNHH United International Pharma về việc bổ sung danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 151 đến đợt 153;

Căn cứ công văn số 213/UIP-2017 đề ngày 05/05/2017 của Công ty TNHH United International Pharma về việc bổ sung danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khấu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 157;

Căn cứ công văn số 366/UIP-2017 đề ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH United International Pharma về việc đề nghị công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu
1 FORDIA VD-10856-10 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Metformin HC1 BP 2016
2 FORDIA VD-10857-10 14/08/2018 Công ty TNHF1 United International Pharma Metformin HC1 BP 2016
3 KREMIL-S FR VD-12074-10 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma AHMC

(Aluminum hydroxid magnesium carbonate)

TCNSX
4 KREMIL-S FR VD-12074-10 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Dicyclomine HC1 USP 30
5 KREMIL-S FR VD-12074-10 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Simethicone USP30
6 NUTROPLEX VD-12075-10 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Vitamin A palmitate TC NSX

70 Maxedo VD-26629-17 06/02/2022 Công ty TNHH United International Pharma Acetaminophen

(Paracetamol)

USP35
71 FERLIN VD-7196-09 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Thiamine Hydrochloride USP 30
72 FERLIN VD-7I96-09 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Pyridoxine

Hydrochloride

USP30
73 FERLIN VD-7196-09 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Cyanocobalamin USP30
74 FERLIN VD-7196-09 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Folie Acid USP30
75 FERLIN VD-7196-09 14/08/2018 Công ty TNHH United International Pharma Ferrous Sulfate USP30

Công văn 17259/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

17259_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!