Công văn 1682/TCHQ-VP năm 2018 đính chính VB 1511/TCHQ-GSQL

845
Công văn 1682/TCHQ-VQ năm 2018
Công văn 1682/TCHQ-VQ năm 2018
5/5 - (3 bình chọn)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1682/TCHQ-VP
V/v đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 22/03/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1511/TCHQ- GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, tại điểm 2 công văn số 1511/TCHQ-GSQL dẫn trên đã ghi “Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” thay vì “Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”. Tổng cục Hải quan đính chính như sau:

“2. Về áp dụng Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

a) Trường hợp sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

b) Việc nộp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện như đối với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, VP, GSQL (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

Công văn 1682/TCHQ-VP năm 2018 đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 1682_TCHQ_VP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!