Công văn 15957/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

668
Công văn 15957/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
Công văn 15957/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 15957/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 15957/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc
trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký iưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấv đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 a-Chymotrypsin 5000 IU VD-12777-10 21/06/2018 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Alpha

Chymotripsyn

USP35 Faizyme

Laboratories

Lansdowne Road, Philippi, Cape Town, Western Cape South Africa
2 a-Chymotrypsin 5000 IU VD-12777-10 21/06/2018 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Alpha

Chymotripsyn

USP35 BIOZYM Gesellschaft fur Enzymtechnologie mbH. Pinkertweg 50 D – 22113 Hamburg, Germany Germany
3 Amikacin

500mg

VD-12778-10 21/06/2018 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Amikacin sulfate EP8.0 Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd 849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan city, China China
4 Bicefzidim VD-12779-10 21/06/2018 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Ceftazidime

pentahydrate

USP36 Harbin

Pharmaceutical Group Co. Ltd. General Pharm Factory -China

No 109 Xuefu Road Nanyang District Harbin, 150086 P.R. China China
5 Bicefzidim VD-12779-10 21/06/2018 Công ty Cổ phần Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar) Ceftazidime

pentahydrate

USP36 Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd. No. 849 Dongjia Town, Licheng Dist., Jinan China
80 Bonevit VD-16853-12 07/06/2018 Công ty Cô phân Dugc – TTBYT Binh Bjnh (Bidiphar) Calcium carbonate, light BP2013

USP35

EP8.0

Scora S.A F-62132 Caffiers France
81 Bonevit VD-16853-12 07/06/2018 Công ty Cô phân Dirge – TTBYT Binh Dinh (Bidiphar) Calcium lactacte and calcium gluconate NSX Purac Biochem bv Arkelsoljk 46, P.O. Box 21, 4200 AA Gorinchem, The Netherlands Netherlands
82 Amikacin Kabi 250mg VD-11513-10 28/12/2017 Công ty Cô phân Dugc – TTBYT Binh Dinh (Bidiphar) Amikacin sulfate CP2015

EP8.0

Interquim S.A de

C.V

Guillermo Marconi No. 16 Fracc Parque Industrial Cuamatla 54730 Cuautitian Izcalli, Edo. De Mexico, Mexico Mexico
83 a- Chymotrypsin VD-22580-15 26/05/2020 Công ty Cô phân Dugc – TTBYT Binh Dinh (Bidiphar) Alpha

Chymotripsyn

USP35 Faizyme

Laboratories (Pty) Ltd

Old Lansdowne Road, Philippi, Cape Town, Western Cape, 7785 South Africa

Công văn 15957/QLD-ĐK nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]

15957_QLD_ĐK

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!