Công văn 14814/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu không cần giấy phép nhập khẩu

1221
Công văn 14814/QLD-ĐK nguyên liệu không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 14814/QLD-ĐK nguyên liệu không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 14814/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần GPNK

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 14814/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập
khẩu của thuốc trong nước
đã được cấp SDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước. Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 22390/QLD-ĐK ngày 15/11/2016 và công văn số 14691/QLD-ĐK ngày 19/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG, PHÓ TRƯỜNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC, ĐỖ MINH HÙNG

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐẢNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lục của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 DilodinDHG VD-22030-14 12/08/2019 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DBG diosmin/hesperidin (90/10) Chengdu Yazhong Bio- Pharmaceutical Co.,Lid China
2 Apitim 5 VD-24010-15 17/12/2020 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG amlodipin besilat Cadila Healthcare Limited. India

14814_QLD_ĐK_VNRAS

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

Công văn 14814/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần GPNK

COPY VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!