Công văn 13/TCHQ-GSQL kiểm tra ATTP hàng quà biếu, tặng nhập khẩu

1200
Công văn 13/TCHQ-GSQL
Công văn 13/TCHQ-GSQL
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 13/TCHQ-GSQL kiểm tra ATTP hàng quà biếu, tặng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra ATTP hàng quà biếu, tặng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo, phản ảnh của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh nêu vướng mắc trong thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng quà biếu, tặng nhập khẩu trong định mức miễn thuế. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế (Các căn cứ ban hành Quyết định này đã hết hiệu lực) và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu thì quà biếu, tặng không thuc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì quà biếu, tặng không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hàng hóa nhập khẩu là quà biếu có liên quan đến an toàn thực phẩm tại đơn vị chủ yếu là mặt hàng thực phẩm (bánh, kẹo, đồ hộp, rong biển, sữa…), số lượng hàng hóa phát sinh nhiều, lô hàng nhỏ, lẻ, đa số giá trị thấp dưới 2 triệu đồng/lô (riêng tại hai Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 8.500 Bill hàng/tuần, trong đó 60-70% lô có mặt hàng thực phẩm). Do khối lượng hàng quà biếu phát sinh lớn (đặc biệt là vào dịp lễ tết cuối năm), trị giá mỗi lô hàng thường là thấp (dưới 02 triệu đồng), những mặt hàng này không mang tính chất mua bán thương mại và không đưa ra lưu thông trên thị trường. Nên việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với đối tượng này gây phản ứng từ người nhận hàng và doanh nghiệp dịch vụ bưu chính.

Về triển khai trên thực tế, các cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm chưa có sự thống nhất cao về việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng quà biếu tặng nhập khẩu, do chưa có hướng dẫn đầy đủ và thống nhất. Ngoài ra, các cơ quan kiểm tra không có đại diện làm việc tại các địa điểm làm thủ tục chuyển phát nhanh, do đó đối với các lô hàng có mặt hàng thực phẩm thì các tổ chức chuyển phát nhanh mời người nhận hàng đến địa điểm chuyển phát nhanh để nhận hàng và mang đến trụ sở cơ quan kiểm tra để kiểm tra (không đúng với mục đích là chuyển phát tận tay người nhận hàng).

Kiến nghị của Tổng cục Hải quan:

Thực hiện Nghị Quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ về mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa và yêu cầu của Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu; nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nhận hàng, tổ chức dịch vụ chuyển phát nhanh và các cơ quan, tổ chức liên quan, Tổng cục Hải quan kính đề nghị Quý Bộ rà soát các quy định có liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu và có văn bản chỉ đạo tạm thời không áp dụng kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng quà biếu, tặng nằm trong định mức miễn thuế quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng sự quan tâm phối hợp của Quý Bộ./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Thứ trưởng: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
– Bộ Công Thương;
– Cục HQ TP.HCM
– Lưu: VT,GSQL.(2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Công văn 13/TCHQ-GSQL kiểm tra ATTP hàng quà biếu, tặng nhập khẩu

VĂN BẢN DẠNG WORD: 13_TCHQ_GSQL_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!