Công văn 1293/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu phải có giấy phép nhập khẩu

649
Công văn 1293/QLD-ĐK
Công văn 1293/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
 BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

SỐ 1293/QLD-ĐK

v/v: công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện

 

Nơi nhận:
– Như trên
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lưc của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Afulocin VD-20502-

14

04/03/2019 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Pefloxacin

mesylate

dihydrate

BP 2007 ABC

FARMACEUTICI

S.p.A

DIVISIONE UNIBIOS, Chemical plants located in: – Via Rimembranze, 6 (ex Via Cimitero, 1) and – Via s. Pellico, 3 28069 TRECATE (NO) Italy
2 Pycip 500mg VD-25394-16 05/09/2021 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Ciprofloxacin

hydrochloride

USP 35 Zhejiang Lanahua Phannaceutical Co., Ltd. Zhejiang provincial Chemical and medical materials base linhai zone, Linhai city, Zhejiang China
3 Levoquin 250 VD-25389-16 05/09/2021 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Levotloxacin

hemihydrate

ƯSP38 Zhejiane Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. 333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang China
4 Levoquin 500 VD-26415-17 06/02/2022 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Levofloxacin

hemihydrate

USP 38 Zhejiana Apeloa Kaneyu Pharmaceutical Co.,Ltd 333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang China

 

Công văn 1293/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu phải có giấy phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

1293_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!