Công văn 11017/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

636
Công văn 11016/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11017/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11017/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung; Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 06/2018/CBNL-LD ngày 25/05/2018 của Công ty TNHH LD Hasan-Dermapharm, văn thư số 09/2018/CBNL-HS ngày 25/05/2018 của Công ty TNHH Hasan-Dermapharm; Văn thư số 77/2018/OPV-ĐK ngàỵ 14/05/2018, văn thư số 56/2018/OPV-ĐK ngày 09/04/2018 và văn thư số 73/2018/OPV-ĐK ngày 05/05/2018 của Công tỵ cổ phần dược phẩm OPV; Văn thư số 416/VPC-CV ngày 24/05/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11017/QLD-ĐK ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng cùa nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1. Volhasan creamgel(|) VD-29514-18 22/02/2023 Công ty TNHH Liên doanh HASAN – DERMAPHAR M Natri diclofenac (Diclofenac sodium) EP 8.0 Olon S.p.A Via benvenuto Cellini 20, 20090 Segrate, Milan Italy
2. Volhasan 25 (2) VD-29492-18 22/02/2023 Công ty TNHH Hasan – Dermapharm Natri diclofenac (Diclofenac sodium) EP 8.2 Olon S.p.A Via benvenuto Cellini 20, 20090 Scgratc, Milan Italy
3. Volhasan 50(2) VD-29493-18 22/02/2023 Công ty TNHH Hasan – Dermapharm Natri diclofenac (Diclofenac sodium) EP 8.2 Olon S.p.A Via benvenuto Cellini 20, 20090 Segrate, Milan Italy
4. Opcmirol 15 (3) VD-27976-17 19/9/2022 Công ty cố phần dược phẩm OPV Mirtazapine USP37/

NF32

Megafine Pharma (P) Ltd Plot No. 31 to 35 & 48 to 51, 5,26 &K/201, Village Lakhmapur Taluka Dindori, Nashik 422202 Maharashtra State, India India
5. Opemirol 30(4) VD-27977-17 19/9/2022 Công ty cồ phần dược phẩm OPV Mirtazapine

 

USP 37/NF32 Megatĩnc Pharma (P) Ltd Plot No. 31 to 35 & 48 to 51, 5,26 &K/201, Village Lakhmapur Taluka Dindori, Nashik 422202 Maharashtra State, India India

(l) Thay đối tên cơ sở sán xuất dược chất tại hồ sơ đăng ký thay đồi chi yêu cầu thòng báo. mã hồ sơ tiếp nhận: 1007/TĐTN ngày 04/04/2018;

(2) Thay đối tên cơ sở sán xuất dược chất tại hồ sơ đăng ký thay đổi chi vêu cầu thông báo, mã hồ sơ tiếp nhận: 1008/TĐTN ngày 04/04/2018;

(3)  Điều chinh địa chi cơ sờ sàn xuất dược chất tại hồ sơ đăng ký thay đổi chi yêu cầu thông báo, mã hồ sơ tiếp nhận: 3325/TĐTN ngày 12/12/2017;

(4) Điều chỉnh địa chỉ cơ sở sản xuất dược chất tại hồ sơ đăng ký thay đối chi yêu cầu thông báo, mã hồ sơ tiếp nhận: 3336/TĐTN ngày 14/12/2017;

Công văn 11017/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11017_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!