Công văn 11016/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

612
Công văn 11016/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
Công văn 11016/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

 

Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 11016/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

 

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung công bố đối với thuốc Sumakin (STT8) trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 5201/QLD-ĐK ngày 20/4/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 11016 /QLD-ĐK ngày 13 tháng 06 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên

Nước sản xuất nguyên liệu

1 AMPICILLIN lg VD-17110-12 21/06/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Ampicillin

sodium

USP38 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL GROUP SEMISYNTECH CO., LTD NO. 20 Yangzi Road Shijianghuang Economic & Technological Development Zone, Hebei China
2 ERAMUX VD-12497-10 17/07/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Eprazinone

dihydrochloride

NSX TAICANG

PHARMACEUTICAL

FACTORY

Maoguantangqiao, Xinmao, Chengxiang, Taicang China
3 FUROSEMIDE VD-15 874-11 29/12/2018 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Furosemide BP 2015 IPCA LABORATORIES LIMITED p.o. Sejavta

Distt. Ratlam (M.p.) -457 002

India
4 PREDNISONE 5 mg VD-20956-14 12/06/2019 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Prednisone USP 39 TIANJIN TLANYAO PHARMACEUTICALS CO., LTD No. 19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area, Tianjin, 300462 China
5 STROSECA VD-20962-14 12/06/2019 Cty CP Hỏa – Dược phẩm Mekophar Ivermectin USP 39 ZHEJIANG HI SUN PHARMACEUTICAL CO., LTD 56 Binhai Road, Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang Province China
6 ENFUROL VD-15873-1 1 30/01/2019 Cty CP Hóa – Dược phẩm Mekophar Nifuroxazide EP 7 NANJING PHARMA CHEMICAL PLANT Village Shiyue, Xixia, Nanjing, Jiangsu China
7 VASRANTA VD-18468-13 30/03/2019 Cty CP Hóa- Dược phẩm Mekophar Trimetazidime

hydrochlbridif

EP 8 INOGENT LABORATORIES PRIVATE LIMITED 28A, IDA, Nacharam, Hyderabad 500 076 India

Công văn 11016/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 11016_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!