CÔNG VĂN 10375/BNN-TTR VỀ VIỆC HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

782
CÔNG VĂN 10375/BNN-TTR
CÔNG VĂN 10375/BNN-TTR
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10375/BNN-TTR
V/V HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH TĂCN
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: – Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;
– Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
– Viện Chăn nuôi; Viện Thú y;
– Cục Chăn nuôi;
– Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ.

 

Qua thanh tra đột xuất một số công ty sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phát hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và Ammelide trong “Bột dinh dưỡng cao đạm để đưa bổ sung vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (thức ăn cho cá da trơn, gia súc, gia cầm) nhằm nâng cao độ đạm. Tuy nhiên, việc nâng cao độ đạm này không có tác dụng về dinh dưỡng (đạm giả), mặt khác gây tồn dư trên động vật và gây các bệnh về thận cho động vật và con người khi dùng sản phẩm có chất này. Để có cơ sở khoa học tham mưu cho Bộ quản lý chặt chẽ chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và chất Ammelide và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trong thức ăn chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Thú y, Viện Chăn nuôi có ý kiến về chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và Ammelide, cụ thể:

– Tác dụng (tích cực, tiêu cực) việc sử dụng chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và chất Ammelide trong chăn nuôi đối với vật nuôi và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm động vật chứa chất này.

– Trên thế giới, những nước cho phép sử dụng, cấm sử dụng hoặc không được phép sử dụng đối với chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và Ammelide.

– Quan điểm của đơn vị về việc có nên cho phép sử dụng hoặc cấm sử dụng chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và chất Ammelide trong chăn nuôi và nêu rõ lý do.

Ý kiến của các đơn vị xin gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) bằng văn bản và địa chỉ Email: dungpt.ttra@mard.gov.vn trước ngày 25/12/2017.

  1. Cục Chăn nuôi phối hợp với Tổng cục Thủy sản:

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi đảm bảo không sử dụng các chất trên; thẩm định và chỉ định Phòng kiểm nghiệm đối với chất Cyanuric acid, Dicyandiamide và Ammelide phục vụ cho việc phát hiện, xử lý vi phạm. Nghiên cứu, đề xuất việc đưa các chất trên vào danh mục cấm sản xuất, kinh doanh trong thức ăn chăn nuôi nếu đủ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi.

  1. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Chăn nuôi, Thanh tra Bộ:

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của việc sử dụng chất Cyanuric acid, Dicyandiamide và Ammelide; nâng cao cảnh giác và nói không với việc sử dụng hóa chất công nghiệp trong chăn nuôi, bảo vệ người chăn nuôi, sức khỏe người dân và chống hành vi nhập lậu, gian lận thương mại.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đối với công tác quản lý của Bộ về chất Cyanuric acide, Dicyandiamide và Ammelide, Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TTr. (10b)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

CÔNG VĂN 10375/BNN-TTR VỀ VIỆC HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỨC ĂN CHĂN NUÔI

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]CONG_VAN_10375_BNN_TTr_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!