Văn bản 6304/VPCP-KGVX Về sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám chữa bệnh

810
Văn bản 6304/VPCP-KGVX
Văn bản 6304/VPCP-KGVX
Rate this post

Văn bản 6304/VPCP-KGVX Về sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám chữa bệnh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6304/VPCP-KGVX
Về sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám chữa bệnh
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Báo tin tức ngày 12 tháng 5 năm 2017 có tin “Tuyến y tế càng cao, tỷ lệ sử dụng thuốc nội càng thấp”, trong đó phản ánh: sau 4 năm triển khai Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc nội tại tuyến tỉnh đã đạt 35,4% nhưng ở các bệnh viện tuyến Trung ương mới chỉ đạt khoảng 10%.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường sử dụng thuốc Việt Nam trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ, đơn vị: TKBT, KTTH; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3).Q
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản 6304/VPCP-KGVX Về sử dụng thuốc nội trong các cơ sở khám chữa bệnh

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

6304_VPCP_KGVX_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com