Dự thảo 03 Nghị định Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1747
ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe
5/5 - (1 bình chọn)

Dự thảo 03 Nghị định Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:       /2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày       tháng       năm 2017    


NGHỊ ĐỊNH

Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Căn cứ

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia hoặc có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe lưu hành tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Chương II

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Mục 1

ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Điều 4. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất trong nước trước thời điểm quy định bắt buộc áp dụng GMP (giai đoạn chuyển tiếp)

Điều 5.  Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất triển khai áp dụng GMP

Mục 2

ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Điều 6. Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh

Điều 7. Yêu cầu đối với cơ sở nhập khẩu

Chương III

THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM, GIẤY CHỨNG NHẬN GMP

Mục 1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 8. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 11. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục cấp đổi và quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Điều 13. Chế độ kiểm tra và báo cáo

Điều 14. Cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Mục 2

GIẤY CHỨNG NHẬN GMP

Điều 15. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận GMP

Điều 16. Hồ sơ đăng ký

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận GMP

Điều 18. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận GMP

Điều 19. Hồ sơ, thủ tục cấp đổi và quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận GMP

Điều 20. Chế độ kiểm tra và báo cáo

Chương IV

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ YÊU CẦU KIỂM NGHIỆM

Điều 21. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Điều 22.  Kiểm nghiệm nội bộ cơ sở sản xuất

Điều 23. Kiểm nghiệm theo hợp đồng

Điều 24. Kiểm nghiệm phục vụ công bố sản phẩm

Điều 25. Chế độ kiểm nghiệm định kỳ

Điều 26. Kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước

Chương V

CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

 Điều 27. Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 28. Yêu cầu về nội dung công bố

Điều 29. Yêu cầu về báo cáo thử nghiệm hiệu quả về công dụng

Điều 30. Quy định về ghi nhãn trên bao bì ngoài, nhãn phụ, tờ hướng dẫn sử dụng và nhãn trên bao bì có tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm

Điều 31. Quy định đối với tổ chức, cá nhân đứng tên công bố

Điều 32. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 33. Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật

Điều 34. Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật

Điều 35. Trình tự, thủ tục cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 36. Cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Điều 37. Chế độ kiểm tra và báo cáo

Chương VI

QUẢNG CÁO

Điều 38. Quy định chung

Điều 39. Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo

Điều 40. Quy định về nội dung quảng cáo

Điều 41. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Điều 42. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Điều 43. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Điều 44. Hồ sơ, thủ tục cấp đổi và quy định về việc thu hồi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Điều 45. Chế độ kiểm tra và báo cáo

Chương VII

THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 46. Thanh tra, kiểm tra

Điều 47. Truy nguyên nguồn gốc xuất xứ sản phẩm

Điều 48. Thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Điều 49. Xử lý thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm an toàn

Điều 50. Xử phạt cơ sở vi phạm

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Điều 52. Lộ trình áp dụng

Điều 53. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 54.  Hiệu lực thi hành

XEM THÊM: Tờ trình dự thảo 3 Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm chức năng

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!