Home Tags Xử lý thuốc không đạt TCCL

Tag: xử lý thuốc không đạt TCCL

Công văn 14414/QLD-CL xử lý thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc   Số 14114/QLD-CL V/v xử lý thuốc...

Công văn 14424/QLD-CL xử lý thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:14424/QLD-CL     V/v xứ lý thuốc...
0868.552.633