xử lý công ty SRS vi phạm Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Xử lý công ty SRS vi phạm

Tag: xử lý công ty SRS vi phạm

QUYẾT ĐỊNH 50/QĐ-QLD XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc Số:50/QĐ-QLD Hà Nội ngày 18 tháng 01...