thuốc chứa Alphachymotrypsin ngậm dưới lưỡi Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thuốc chứa Alphachymotrypsin ngậm dưới lưỡi

Tag: thuốc chứa Alphachymotrypsin ngậm dưới lưỡi

Công văn 342/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống,...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 342/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...