thu hồi tự nguyện công bố mỹ phẩm Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thu hồi tự nguyện công bố mỹ phẩm

Tag: thu hồi tự nguyện công bố mỹ phẩm

QUYẾT ĐỊNH 280/QĐ-QLD năm 2017 VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 280/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 25...