THÔNG TƯ 53/2017/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags THÔNG TƯ 53/2017/TT-BYT

Tag: THÔNG TƯ 53/2017/TT-BYT

THÔNG TƯ 53/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm...