Thông tư 23/2018/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư 23/2018/TT-BYT

Tag: Thông tư 23/2018/TT-BYT

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm...