Thông tư 16/2018/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư 16/2018/TT-BYT

Tag: Thông tư 16/2018/TT-BYT

Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong các...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm...