Thông tư 07/2018/TT-BYT Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thông tư 07/2018/TT-BYT

Tag: Thông tư 07/2018/TT-BYT

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Phụ lục III DANH MỤC THUỐC HẠN CHẾ BÁN LẺ (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ...

Thông tư 07/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều về...

BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số:      07/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày  12    tháng  4    năm 2018   THÔNG...