Home Tags Thông báo 1228/TB-BYT

Tag: Thông báo 1228/TB-BYT

Thông báo 1228/TB-BYT hội nghị trực tuyến tin học hóa khám...

BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1228/TB-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA...