thanh toán bảo hiểm y tế Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Thanh toán bảo hiểm y tế

Tag: thanh toán bảo hiểm y tế

Quyết định 4210/QĐ-BYT quy định chuẩn và định dạng dữ liệu

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   Số:4210/QĐ-BYT                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                           ...