Home Tags Số đăng ký lưu hành thuốc

Tag: số đăng ký lưu hành thuốc

Quyết định 502/QĐ-QLD ban hành danh mục 01 vắc xin được...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 502/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 14...

Quyết định 488/QĐ-QLD ban hành danh mục 01 vắc xin được...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 488/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 09...

Công văn 15818/QLD-TTra về việc tăng cường quản lý về thuốc...

0
Công văn 15818/QLD-TTra về việc tăng cường quản lý về thuốc dùng ngoài NaCl 0,9%, Oxy già, dung dịch Iod BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...
0868.552.633