Home Tags Nguyên liệu thuốc kiểm soát đặc biệt

Tag: nguyên liệu thuốc kiểm soát đặc biệt

Các thuốc và nguyên liệu thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thuốc phải kiểm soát đặc biệt là những nhóm thuốc nào? Thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi tắt...