Home Tags Key regulations

Tag: key regulations

Công văn 4338/QLD-PCD thi hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4338/QLD-PCD V/v thi hành Nghị...

Công văn 4686/BYT-QLD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã...

0
Công văn 4686/BYT-QLD về việc mua thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bản quyền BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

0
THÔNG TƯ 20/2017/TT-BYT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2017/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2017...

Công văn 9436/QLD-KD về việc thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP

0
Công văn 9436/QLD-KD về việc thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...
0868.552.633