Home Tags Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu sinh y học

Tag: hội đồng đạo đức trong nghiên cứu sinh y học

Công văn 157/K2ĐT-TNLS năm 2018 góp ý dự thảo Thông tư...

0
BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:157/K2ĐT-TNLS V/v...

Công văn 156/K2ĐT-TNLS năm 2018 dự thảo Thông tư sửa đổi,...

0
BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:156/K2ĐT-TNLS V/v...

Thông tư 45/2017/TT-BYT quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm...
0868.552.633