Công văn 156/K2ĐT-TNLS năm 2018 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

767
Công văn 156/K2ĐT-TNLS năm 2018
Công văn 156/K2ĐT-TNLS năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:156/K2ĐT-TNLS

V/v đăng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ
Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 45/2017/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định việc thành
lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y
sinh học.

Để lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị, Cục KHCN&ĐT đề nghị cổng Thông
tin điện tử Bộ Y tế đăng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số
45/2017/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2017 quy định việc thành lập và chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng.

Trân trọng cảm ơn./.

KT. CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, NGUYỄN NGÔ QUANG

Công văn 156/K2ĐT-TNLS năm 2018 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

156_K2ĐT_TNL_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!