Home Tags Giá dịch vụ khám bệnh

Tag: Giá dịch vụ khám bệnh

Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm...

Công văn 2704/BYT-KH-TC Định mức cơ sở xây dựng giá dịch...

0
Công văn 2704/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...
0868.552.633