Home Tags Dược lý học

Tag: Dược lý học

ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC CẤP TÍNH

BÀI 36 ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC THUỐC CẤP TÍNH DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

HORMON VÀ THUỐC KHÁNG HORMON

BÀI 35 HORMON VÀ THUỐC KHÁNG HORMON DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên...

VITAMIN (BÀI 34)

BÀI 34 VITAMIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng: Trình...

HISTAMIN VÀ THUỐC KHÁNG HISTAMIN

BÀI 33 HISTAMIN VÀ THUỐC KHÁNG HISTAMIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên...

THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU

BÀI 32 THUỐC HẠ GLUCOSE MÁU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên có...

THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPOPROTEIN MÁU

BÀI 31 THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPOPROTEIN MÁU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

THUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU VÀ TIÊU FIBRIN

BÀI 30 THUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU VÀ TIÊU FIBRIN DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi...

THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU

BÀI 29 THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này, sinh viên...

THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN HÔ HẤP

BÀI 28 THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN HÔ HẤP DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...

THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TIÊU HÓA

BÀI 27 THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TIÊU HÓA DƯỢC LÝ HỌC 2007 HỆ BÁC SỸ ĐA KHOA MỤC TIÊU HỌC TẬP: Sau khi học xong bài này,...