Home Tags Dự thảo

Tag: dự thảo

THÔNG TƯ 15/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC...

Sau nhiều dự thảo, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư  15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại...

Dự thảo nghị định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm...

0
CHÍNH PHỦ Dự thảo ngày 11/4/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:      /2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày      tháng    năm...
0868.552.633