dự thảo thông tư quy định quản lý mỹ phẩm Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư quy định quản lý mỹ phẩm

Tag: dự thảo thông tư quy định quản lý mỹ phẩm

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định về quản lý mỹ...

   BỘ Y TẾ     Số:           /2014/TT-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày      tháng      năm 2014 DỰ...