dự thảo thông tư đấu thầu thuốc Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo thông tư đấu thầu thuốc

Tag: dự thảo thông tư đấu thầu thuốc

Dự thảo TT sửa đổi bổ sung TT 09 ngày 12/04/2018

BỘ Y TẾ _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ Số:         /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 DỰ THẢO...

Dự thảo final thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc...

Dự thảo final thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập   THÔNG TƯ Quy định việc đấu thầu...