Home Tags Dự thảo thông tư đấu thầu thuốc

Tag: dự thảo thông tư đấu thầu thuốc

Dự thảo TT sửa đổi bổ sung TT 09 ngày 12/04/2018

0
BỘ Y TẾ _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ Số:         /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 DỰ THẢO...

Dự thảo final thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc...

0
Dự thảo final thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập   THÔNG TƯ Quy định việc đấu thầu...
0868.552.633