dự thảo quy định đào tạo bổ sung Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dự thảo quy định đào tạo bổ sung

Tag: dự thảo quy định đào tạo bổ sung

Công văn 159/K2ĐT-ĐH năm 2018 đăng tải trên trang thông tin...

BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:159/K2ĐT-ĐH V/v...

Dự thảo THÔNG TƯ Quy định về đào tạo bổ sung...

        BỘ Y TẾ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Số:       /2018/TT-BYT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Hà...