Home Tags Dự thảo thông tư

Tag: dự thảo thông tư

Dự thảo quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật KCB và...

0
BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:          /2018/TT-BCA Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 DỰ THẢO...

Dự thảo quy định quản lý và sử dụng kinh phí...

0
BỘ TÀI CHÍNH         ___________________      Số:       /2018/TT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Dự thảo Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa...

0
BỘ Y TẾ   Số:          /TT-BYT   DỰ THẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018     THÔNG...

Dự thảo TT sửa đổi bổ sung TT 09 ngày 12/04/2018

0
BỘ Y TẾ _____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ Số:         /2018/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018 DỰ THẢO...

Dự thảo THÔNG Tư Hướng dẫn quản lý sự cố y...

0
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2017/TT- BYT Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Dự thảo...
0868.552.633