Home Tags đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Tag: đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn 19529/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19529/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 19362/QLD-CL năm 2018 đình chỉ lưu hành thuốc không...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19362/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 14424/QLD-CL năm 2018 xử lý thuốc không đạt tiêu...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14424/QLD-CL V/v xử lý thuốc...

Công văn 12898/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12898/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...

Công văn 11699/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt TCCL

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------ Số: 11699/QLD-CL V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633