Home Tags đình chỉ lưu hành thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng

Tag: đình chỉ lưu hành thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng

Công văn 19650/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19650/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...
0868.552.633