Home Tags Danh sách vi phạm chất lượng về thuốc

Tag: danh sách vi phạm chất lượng về thuốc

DANH SÁCH CÁC THUỐC, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM...

DANH SÁCH CÁC THUỐC, CƠ SỞ SẢN XUẤT VI PHẠM VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC CỤC QUẢN LÝ DƯỢC THÔNG BÁO THU HỒI TỪ ĐỢT...

Công văn 7379/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 7379/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 5775/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 5775/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu...

Công văn 5774/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...