Home Tags Danh mục thuốc thiết yếu

Tag: danh mục thuốc thiết yếu

Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 ban hành...

0
Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 ban hành danh mục thuốc thiết yếu Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng,...

Danh sách thuốc thiết yếu năm 2017, cập nhật bởi WHO

0
Danh mục thuốc thiết yếu năm 2017, cập nhật bởi WHO Ngày 6/6/2017, WHO đã đưa ra lời khuyên về kháng sinh nào nên được...

Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân...

0
Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược BỘ Y TẾ  ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   --------------- Số: 45/2013/TT-BYT HẾT HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/10/2018 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT...

Thông tư 40/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc...

0
Thông tư 40/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu lần VI BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ...
0868.552.633