Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược

2349
Danh mục thuốc thiết yếu tân dược
4.7/5 - (4 bình chọn)

Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược

BỘ Y TẾ
 ——-
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 —————
Số: 45/2013/TT-BYT

HẾT HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/10/2018

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU TÂN DƯỢC LẦN VI
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết tân dược lần VI như sau:
Điều 1. Danh mục thuốc thiết yếu lần VI
Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI”.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI
1. Kế thừa Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, đồng thời tham khảo Danh mục thuốc thiết yếu hiện hành của Tổ chức Y tế thế giới, các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế Việt Nam và căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn thuốc cụ thể;
2. Phù hợp với chính sách, pháp luật về dược, thực tế sử dụng và khả năng bảo đảm cung ứng thuốc của Việt Nam;
3. Danh mục thuốc thiết yếu tân dược được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, một số loại thuốc có thể bị loại bỏ khỏi Danh mục nếu có những tác dụng có hại nghiêm trọng được phát hiện;
4. Các thuốc đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu tân dược dưới tên chung quốc tế, không đưa tên riêng chế phẩm.
Điều 3. Tiêu chí lựa chọn thuốc đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu tân dược
1. Bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người sử dụng;
2. Sẵn có với số lượng đầy đủ, có dạng bào chế phù hợp với điều kiện bảo quản, cung ứng và sử dụng;
3. Phù hợp với mô hình bệnh tật, phương tiện kỹ thuật, trình độ của thầy thuốc và nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
4. Giá cả hợp lý;
5. Đa số là đơn chất, nếu là đa chất phải chứng minh được sự kết hợp đó có lợi hơn khi dùng từng thành phần riêng rẽ về tác dụng và độ an toàn. Trường hợp có hai hay nhiều thuốc tương tự nhau phải lựa chọn trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu lực, độ an toàn, chất lượng, giá cả và khả năng cung ứng.
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc thiết yếu tân dược
1. Danh mục thuốc thiết yếu tân dược là cơ sở để:
a) Xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về : Đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế, các vấn đề liên quan đến thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người nhằm tạo điều kiện có đủ thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
b) Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách trong việc tạo điều kiện cấp số đăng ký lưu hành thuốc, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.
c) Các đơn vị ngành Y tế tập trung các hoạt động của đơn vị trong các khâu : Xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, cung ứng, phân phối, tồn trữ, sử dụng thuốc thiết yếu an toàn, hợp lý, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
d) Các trường chuyên ngành y dược tổ chức đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử dụng thuốc cho các học sinh, sinh viên.
đ) Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo đảm thuốc thiết yếu trong Danh mục với giá cả phù hợp; hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
e) Xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.
g) Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong bệnh viện đáp ứng nhu cầu điều trị trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
2. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc thiết yếu tân dược :
a) Sử dụng phù hợp với :
+ Phạm vi hoạt động chuyên môn của giấy phép hoạt động đối với với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
+ Danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
b) Các thuốc có ký hiệu (*) có phạm vi bán lẻ đến tủ thuốc của trạm y tế và đại lý bán thuốc của doanh nghiệp.
c) Các thuốc có ký hiệu (**) là thuốc dự trữ, hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi các thuốc khác trong nhóm điều trị không có hiệu quả và phải được hội chẩn (trừ trường hợp cấp cứu).
d) Thuốc Methadon có ký hiệu (***) được sử dụng trong các cơ sở y tế được phép triển khai chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đối tượng sử dụng thuốc và thời gian sử dụng thuốc phải tuân thủ theo “Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon” do Bộ Y tế ban hành.
e) Các trường hợp khác:
– Các thuốc điều trị đặc hiệu bệnh phong, tâm thần, động kinh, vô sinh, lao, HIV/AIDS, sốt rét và vắc xin tiêm chủng sử dụng thuốc theo hướng dẫn của các chương trình y tế.
– Đối với các thuốc an thần, thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm, trong trường hợp xã, phường có triển khai chương trình sức khoẻ tâm thần cộng đồng thì được phép sử dụng thuốc theo quy định của chương trình đó.
– Các thuốc kháng vi- rút có tác dụng tạm thời làm chậm lại sự phát triển của vi- rút, đồng thời cải thiện các triệu chứng bệnh. Các thuốc này gây phản ứng có hại khác nhau và người bệnh khi điều trị bằng các thuốc này cần có sự theo dõi thận trọng từ các thầy thuốc và nhân viên y tế có trình độ thích hợp.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014. Bãi bỏ Quyết định số 17/2005/QĐ- BYT ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần V (phần Danh mục thuốc thiết yếu tân dược) kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
2. Cục Quản lý dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Bảo hiểm y tế, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty dược Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận: 
 – Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo VPCP,

cổng thông tin điện tử Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Cục Quân y – BQP, Cục Y tế – BCA, Cục Y tế- BGTVT;
– Các Vụ, Cục, T.tra Bộ Y tế; Tổng công ty Dược VN;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược VN;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, QLD(2 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

DANH MỤC

THUỐC THIẾT YẾU TÂN DƯỢC LẦN THỨ VI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN THUỐC ĐƯỜNG DÙNG DẠNG BÀO CHẾ HÀM LƯỢNG, NỒNG ĐỘ
(1) (2) (3) (4) (5)
I. THUỐC GÂY MÊ, TÊ
1. Thuốc gây mê và oxygen
1 Fentanyl (citrat) Tiêm Dung dịch 0,05mg/ml
2 Halothan Đường hô hấp Dung dịch 187g/100ml
3 Ketamin (hydroclorid) Tiêm Dung dịch 50mg/ml
4 Oxygen dược dụng Đường hô hấp Khí hoá lỏng
5 Thiopental (natri) Tiêm Bột pha tiêm 500mg, 1g
2. Thuốc gây tê tại chỗ
6 Bupivacain hydroclorid Tiêm Dung dịch 0,25%, 0,5%
7 Lidocain hydroclorid Tiêm Dung dịch 1%, 2%
8 Procain hydroclorid Tiêm Dung dịch 1%, 3%, 5%
9 Lidocain hydroclorid + Adrenalin Tiêm Dung dịch 1%, 2% + 1: 200 000
10 Ephedrin hydroclorid Tiêm Dung dịch 30mg/ml
3. Thuốc tiền mê và an thần giảm đau tác dụng ngắn
11 Atropin sulfat Tiêm Dung dịch 0,25 mg/ml; 1mg/ml
12 Diazepam Tiêm Dung dịch 5mg/ml
13 Morphin hydroclorid hoặc sulfat Tiêm Dung dịch 10mg/ml
II. THUỐC GIẢM ĐAU VÀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
1. Thuốc giảm đau không opi, hạ sốt, chống viêm không steroid
14 Acid Acetylsalicylic (*) Uống Viên Từ 100mg đến 500mg
Bột pha dung dịch 100mg
15 Diclofenac Uống Viên 25mg, 50mg, 75mg, 100mg
16 Ibuprofen (*) Uống Viên 200mg, 400mg
Dung dịch 40mg/ml
17 Meloxicam Uống Viên 7,5mg, 15mg
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
18 Paracetamol (*) Uống Viên 80mg, 100mg, 250mg, 500mg
Bột pha dung dịch 80mg, 100mg, 250mg, 500mg
Đặt trực tràng Viên đạn 80mg, 150mg, 300mg
19 Piroxicam Tiêm Dung dịch 20mg/ml
Uống Viên 10mg, 20mg
2. Thuốc giảm đau loại opi
20 Morphin hydroclorid hoặc sulfat Tiêm Dung dịch 10mg/ml
21 Morphin sulfat Uống Viên 10mg, 30mg
Morphin hydroclorid hoặc sulfat Viên nén giải phóng chậm 10mg đến 200mg
Dung dịch 2mg/ml
22 Pethidin hydroclorid Tiêm Dung dịch 25mg/ml, 50mg/ml
3. Thuốc chăm sóc giảm nhẹ
23 Amitriptylin Uống Viên 10mg, 25mg
24 Cyclizin Tiêm Dung dịch 50mg/ml
Uống Viên 50mg
25 Dexamethason Uống Viên 2mg
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
26 Diazepam Tiêm Dung dịch 5mg/ml
Uống Dung dịch 0,4mg/ml
Viên nén 5mg, 10mg
Trực tràng Ống thụt 2,5mg, 5mg, 10mg
27 Docusat natri (*) Uống Viên 100mg
Dung dịch 10mg/ml
28 Fluoxetin (hydroclorid) Uống Viên 20mg
29 Hyoscin butylbromid Tiêm Dung dịch 20mg/ml
30 Hyoscin hydrobromid Tiêm Dung dịch 400mg/ml, 600mg/ml
Dùng ngoài Miếng dán trên da 1mg/72 giờ
31 Lactulose (*) Uống Dung dịch, Sirô Từ 0,62 đến 0,74g/ml
32 Midazolam Tiêm Dung dịch 1mg/ml, 5mg/ml
33 Ondansetron (hydroclorid) Tiêm Dung dịch 2mg/ml
Uống Dung dịch 0,8mg/ml
Viên nén 4mg, 8mg
III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
34 Alimemazin (*) Uống Viên 5mg
Sirô 5mg/ml
35 Clorpheniramin maleat Uống (*) Viên 4mg
Sirô 0,4mg/ml
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
36 Dexamethason Uống Viên 0,5mg, 1mg
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
37 Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
38 Hydrocortison acetat Tiêm Hỗn dịch 25mg/ml, 50mg/ml
Hydrocortison (natri succinat) Bột pha tiêm 100mg
39 Methylprednisolon (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 40mg
Methylprednisolon acetat Tiêm Hỗn dịch 40mg/ml
40 Prednisolon Uống Viên 5mg
Sirô 5mg/ml
41 Loratadin (*) Uống Viên 10mg
42 Promethazin hydroclorid (*) Uống Viên nén 10mg, 50mg
Sirô 1,25mg/ml, 5mg/ml
IV. THUỐC GIẢI ĐỘC
1. Thuốc giải độc đặc hiệu
43 Atropin sulfat Tiêm Dung dịch 0,25mg/ml, 0,5mg/ml
44 Deferoxamin mesylat Tiêm truyền Bột đông khô 500mg, 1g
45 Dimercaprol Tiêm Dung dịch dầu 25mg/ml
46 Hydroxocobalamin (acetat hoặc clorid hoặc sulfat) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
47 Methionin Uống Viên 250mg
48 Naloxon (hydroclorid) Tiêm Dung dịch 0,4mg/ml
49 Natri calci edetat Tiêm Dung dịch 200mg/ml
50 Natri thiosulfat Tiêm Dung dịch 200mg/ml, 250mg/ml
51 Penicilamin Uống Viên 250mg
Tiêm Bột pha tiêm 1g
52 Pralidoxim clorid Tiêm Bột pha tiêm 1g
53 Xanh Methylen Tiêm Dung dịch 1%
54 Acetylcystein Tiêm Dung dịch 200mg/ml
Uống Dung dịch 10%, 20%
55 Calci gluconat Tiêm Dung dịch 100mg/ml
56 Kali ferocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O) Uống Bột pha dung dịch, Viên
57 Natri Nitrit Tiêm Dung dịch 30mg/ml
2. Thuốc giải độc không đặc hiệu
58 Than hoạt (*) Uống Bột pha hỗn dịch, Viên
V. THUỐC CHỐNG CO GIẬT/ĐỘNG KINH
59 Acid valproic (natri) Uống Viên 100mg, 200mg, 500mg
Si rô 40mg/ml
60 Carbamazepin Uống Viên 100mg, 200mg
Hỗn dịch 20mg/ml
61 Diazepam Uống Viên 5mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
62 Magnesi sulfat Tiêm Dung dịch 10%, 20%
63 Phenobarbital Uống Viên 10mg, 100mg
Dung dịch 3mg/ml
Phenobarbital (natri) Tiêm Dung dịch 100mg/ml, 200mg/ml
64 Phenytoin (natri) Uống Viên 25mg, 50mg, 100mg
Hỗn dịch 5mg/ml
Tiêm Dung dịch 50mg/ml
65 Ethosuximid Uống Viên 250mg
Si rô 50mg/ml
VI. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
1. Thuốc trị giun, sán
a. Thuốc trị giun, sán đường ruột
66 Albendazol (*) Uống Viên 200mg, 400mg
67 Mebendazol (*) Uống Viên 100mg, 500mg
68 Niclosamid Uống Viên 500mg
69 Praziquantel Uống Viên 150mg, 600mg
70 Pyrantel (embonat) (*) Uống Viên 250mg
Hỗn dịch 50mg/ml
b. Thuốc trị giun chỉ
71 Diethylcarbamazin dihydrogen citrat Uống Viên 50mg, 100mg
72 Ivermectin Uống Viên 3mg, 6mg
c. Thuốc trị sán lá
73 Metrifonat Uống Viên 100mg
74 Praziquantel Uống Viên 600mg
75 Triclabendazol Uống Viên 250mg
76 Oxamniquin Uống Viên 250mg
Dung dịch 50mg/ml
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn
a. Thuốc nhóm beta- lactam
77 Amoxicilin Uống Viên 250mg, 500mg
Bột pha hỗn dịch 125mg, 250mg
Tiêm Bột pha tiêm 500mg, 1g
78 Amoxicilin  + Acid Clavulanic Uống Viên 500mg + 125mg, 250mg + 62,5mg, 125mg +31,25mg
Bột pha hỗn dịch 500mg + 125mg/5ml, 250mg + 62,5mg/5ml, 125mg +31,25mg/5ml (sau pha)
Tiêm Bột pha tiêm 500mg + 100mg, 1g + 200mg
79 Ampicilin (natri) Tiêm Bột pha tiêm 500mg, 1g
80 Benzylpenicilin (benzathin) Tiêm Bột pha tiêm 600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU
81 Benzylpenicilin (kali hoặc natri) Tiêm Bột pha tiêm 500.000 IU, 1.000.000 IU
82 Benzylpenicilin (procain) Tiêm Bột pha tiêm 400.000 IU, 1.000.000 IU
83 Cephalexin Uống Bột pha hỗn dịch 125mg/5ml, 250mg/5ml (sau pha)
Viên 125mg, 250mg, 500mg
84 Cefazolin (natri) Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 500mg, 1g
85 Cefixim Uống Viên 100mg, 200mg
86 Cefotaxim (natri) Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 500mg, 1g
87 Ceftriaxon (natri) Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 1g
88 Cefuroxim (axetil) Uống Viên 250mg, 500mg
Cefuroxim (natri) Tiêm Bột pha tiêm 750mg, 1,5g
89 Cloxacilin (natri) Uống Viên 250mg, 500mg
Tiêm Bột pha tiêm 500mg
90 Phenoxymethyl penicilin Uống Viên 200.000 IU, 400.000 IU, 1.000.000 IU
91 Imipenem + cilastatin(**) Tiêm Bột pha tiêm 250mg + 250mg, 500mg + 500mg, 750mg + 750mg
b. Các thuốc kháng khuẩn khác
♦ Thuốc nhóm aminoglycosid
92 Amikacin Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 500mg
Dung dịch
93 Gentamicin (sulfat) Tiêm Dung dịch 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml
94 Spectinomycin Tiêm Bột pha tiêm 2g
95 Vancomycin (**) Tiêm Bột pha tiêm 500mg
♦ Thuốc nhóm chloramphenicol
96 Cloramphenicol Uống Viên 250mg
Cloramphenicol (palmitat) Hỗn dịch 30mg/ml
Cloramphenicol (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 1g
♦ Thuốc nhóm Nitroimidazol
97 Metronidazol Uống Viên 250mg, 500mg
Trực tràng Viên đạn 500mg, 1g
Tiêm truyền Dung dịch 5mg/ml
Metronidazol (benzoat) Uống Hỗn dịch 40mg/ml
♦ Thuốc nhóm lincosamid
98 Clindamycin (hydroclorid) Uống Viên 150mg, 300mg
Clindamycin (palmitat) Dung dịch 15mg/ml
Clindamycin (phosphat) Tiêm Dung dịch 150mg/ml
♦ Thuốc nhóm macrolid
99 Azithromycin Uống Viên 500mg
Bột pha hỗn dịch 200mg/5ml (sau pha)
100 Clarithromycin Uống Viên 250mg, 500mg
101 Erythromycin Tiêm Bột pha tiêm 500mg
Erythromycin (stearat hoặc ethyl succinat) Uống Viên 250mg, 500mg
Cốm pha hỗn dịch 125mg/5ml (sau pha)
♦ Thuốc nhóm quinolon
102 Ciprofloxacin (hydroclorid) Uống Viên 250mg, 500mg
Ciprofloxacin (base hoặc hydroclorid) Tiêm truyền Dung dịch 2mg/ml
103 Levofloxacin Uống Viên nén bao phim 250mg, 500mg, 750mg
♦ Thuốc nhóm sulfamid
104 Sulfamethoxazol + Trimethoprim Uống Viên 800mg + 160mg, 400mg +80 mg, 100mg + 20mg
Hỗn dịch 40mg + 8mg/ml
Tiêm truyền Dung dịch 80mg + 16mg/ml
♦ Thuốc nhóm nitrofuran
105 Nitrofurantoin Uống Viên 100mg
Hỗn dịch 5mg/ml
♦ Thuốc nhóm tetracyclin
106 Doxycyclin (hydroclorid) Uống Viên 50mg, 100mg
Hỗn dịch 5mg/ml, 10mg/ml
c. Thuốc chữa bệnh phong
107 Clofazimin Uống Viên 50mg, 100mg
108 Dapson Uống Viên 25mg, 50mg, 100mg
109 Rifampicin Uống Viên 150mg, 300mg
Hỗn dịch 1%
d. Thuốc chữa bệnh lao
110 Ethambutol hydroclorid Uống Viên 100mg, 400mg
Dung dịch hoặc hỗn dịch 25mg/ml
111 Isoniazid Uống Viên 50mg, 100mg, 150mg, 300mg
Si rô 50mg/5ml
112 Pyrazinamid Uống Viên 60mg, 150mg, 400mg
113 Rifampicin + Isoniazid Uống Viên 300mg + 150mg, 150mg +100mg, 150mg + 75mg, 150 mg + 150mg, 60mg + 60mg
114 Rifampicin Uống Viên 150mg, 300mg
115 Streptomycin (sulfat) Tiêm Bột pha tiêm 1g
116 Ethambutol + Isoniazid Uống Viên 400mg + 150mg
117 Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin Uống Viên 275mg+ 75mg+ 400mg + 150mg
118 Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin Uống Viên 275 mg + 75mg + 150mg
119 Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin Uống Viên 75mg + 400mg + 150mg, 150mg + 500mg + 150mg
120 Rifabutin Uống Viên 150mg
đ. Thuốc dự phòng cho điều trị lao kháng đa thuốc
121 Amikacin (**) Tiêm Bột pha tiêm 100mg, 500mg, 1g
122 Capreomycin (**) Tiêm Bột pha tiêm 1g
123 Cycloserin (**) Uống Viên 250mg
124 Ethionamid (**) Uống Viên 125mg, 250mg
125 Kanamycin (**) Tiêm Bột pha tiêm 1g
126 Ofloxacin (**) Uống Viên 200mg, 400mg
127 p- aminosalicylic acid (**) Uống Viên 500mg
Cốm 4g
3. Thuốc chống nấm
128 Amphotericin B Tiêm Bột pha tiêm 50mg
129 Clotrimazol (*) Âm đạo Viên đặt 50mg, 100mg, 500mg
Dùng ngoài Kem bôi âm đạo 1%, 10%
130 Fluconazol Uống Viên 50mg, 150mg
Bột pha hỗn dịch 10mg/ml (sau pha)
Tiêm Dung dịch 2mg/ml
131 Griseofulvin Uống Viên 125mg, 250mg, 500mg
Hỗn dịch 25mg/ml
132 Nystatin Uống Viên 250.000IU, 500.000IU
Hỗn dịch 100.000IU/ml
Âm đạo Viên đặt 100.000 IU
133 Flucytosin Uống Viên 250mg
Tiêm truyền Dung dịch 10mg/ml
134 Kali iodid Uống Dung dịch 1g/ml
4. Thuốc điều trị bệnh do động vật nguyên sinh
a. Thuốc điều trị bệnh do amip
135 Diloxanid furoat Uống Viên 500mg
136 Metronidazol Uống Viên 250mg, 500mg
Tiêm truyền Dung dịch 5mg/ml
b. Thuốc điều trị bệnh sốt rét
♦ Thuốc phòng bệnh
137 Cloroquin phosphat hoặc sulfat Uống Viên  150mg
Si rô 10mg/ml
138 Mefloquin Uống Viên 250mg
139 Doxycyclin (hydroclorid) Uống Viên 100mg
140 Proguanil Uống Viên 100mg
♦ Thuốc chữa bệnh
141 Amodiaquin Uống Viên 153mg, 200mg
142 Artesunat Tiêm Bột pha tiêm 60mg (kèm 0,6ml dd natri carbonat 5% pha tiêm)
143 Artesunat + Amodiaquin Uống Viên 25mg+ 67,5mg, 50mg + 135mg, 100mg + 270mg
144 Artesunat + Mefloquin Uống Viên 25mg + 55 mg, 100mg + 220mg
145 Cloroquin (phosphat hoặc sulfat) Uống Viên 100mg, 150mg, 250mg
Si rô 10mg/ml
146 Primaquin Uống Viên 7,5mg, 15mg
147 Quinin dihydroclorid Tiêm Dung dịch 150mg/ml, 300mg/ml
148 Quinin sulfat hoặc bisulfat Uống Viên 300mg
149 Sulfadoxin + Pyrimethamin Uống Viên 500mg + 25mg
150 Arthemether Tiêm Dung dịch dầu 80mg/ml
151 Arthemether + Lumefantrin Uống Viên 20mg + 120mg
152 Doxycyclin (hydroclorid) Uống Viên 100mg
c. Thuốc điều trị Pneumocytis carinii và Toxoplasma
153 Pyrimethamin Uống Viên 25mg
154 Sulfamethoxazol + Trimethoprim Uống Viên 100mg + 20mg, 400mg + 80mg
Hỗn dịch 40mg + 8mg/ml
Tiêm truyền Dung dịch 80mg +16mg/ml
155 Sulfadiazin Uống Viên 500mg
156 Pentamidin Uống Viên 200mg, 300mg
5. Thuốc chống virus
a. Thuốc chống virus herpes
157 Aciclovir Uống Viên 200mg, 800mg
Hỗn dịch 40mg/ml
Dùng ngoài (*) Kem 5%
Tiêm Bột pha tiêm 250mg
158 Ribavirin Uống Viên 200, 400, 600 mg
Tiêm Dung dịch 800mg, 1g /10ml dung dịch đệm phosphate
b. Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleosid/nucleotid
159 Lamivudin Uống Viên 150 mg
Dung dịch 10mg/ml
160 Nevirapin Uống Viên 200mg
Hỗn dịch 10mg/ml
161 Zidovudin Uống Viên 100mg, 250mg, 300mg
Si rô 10mg/ml
Tiêm truyền Dung dịch 10mg/ml
162  Abacavir (sulfat) Uống Viên 300 mg
Dung dịch 20mg/ml
163 Tenofovir disoproxil fumarat Uống Viên 150mg, 200mg, 250mg, 300mg
c. Thuốc ức chế protease
164 Atazanavir (sulfat) Uống Viên 100mg, 150mg, 300mg
165 Efavirenz Uống Viên 50mg, 150mg, 200mg, 300mg
Si rô 30mg/ml
166 Lopinavir + Ritonavir Uống Viên 100mg + 25mg, 200mg + 50mg
Dung dịch 80mg + 20mg/ml
167 Ritonavir Uống Viên 100mg
Dung dịch 80mg/ml
d. Thuốc kết hợp liều cố định
168 Lamivudin + Tenofovir Uống Viên 300mg + 300mg
169 Lamivudin + Tenofovir +Efavirenz Uống Viên 300mg + 300mg + 600mg
170 Lamivudin + Zidovudin + Nevirapin Uống Viên 150mg + 300mg + 200mg, 60mg + 120mg + 100mg, 30mg + 60mg + 50mg
171 Lamivudin + Zidovudin Uống Viên 150 mg + 300mg, 60mg + 120mg, 30mg + 60mg
đ. Thuốc khác
172 Oseltamivir(**) Uống Viên 30mg, 45mg, 75mg
Bột pha hỗn dịch 12mg/ml
VII. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU
1. Thuốc điều trị cơn đau cấp
173 Acetylsalicylic acid (*) Uống Viên 300mg đến 500mg
174 Ibuprofen (*) Uống Viên 200mg, 400mg
175 Paracetamol (*) Uống Viên 300 mg đến 500mg
Dung dịch 125mg/ml
2. Thuốc phòng bệnh
176 Propranolol hydroclorid Uống Viên 20mg, 40mg
VIII. THUỐC CHỐNG UNG THƯ VÀ TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG MIỄN DỊCH
1. Thuốc ức chế miễn dịch
177 Azathioprin Uống Viên 50mg
Tiêm Bột pha tiêm 100mg
178 Ciclosporin Uống Viên 25mg
Tiêm Dung dịch 50mg/ml
2. Thuốc chống ung thư
179 L – asparaginase Tiêm Bột đông khô 10.000 IU
180 Bleomycin Tiêm Bột pha tiêm 15mg
181 Carboplatin Tiêm truyền Dung dịch 10mg/ml
182 Cisplatin Tiêm Bột đông khô 10mg, 50mg
183 Cyclophosphamid Uống Viên 25mg, 50mg
Tiêm Bột pha tiêm 200mg, 500mg
184 Cytarabin Tiêm Bột đông khô 100mg, 500mg
185 Dactinomycin Tiêm Bột pha tiêm 0,5mg
186 Doxorubicin hydroclorid Tiêm Bột pha tiêm 10mg, 50mg
187 Etoposid Uống Viên 50, 100mg
Tiêm Bột pha tiêm 50mg, 100mg
Dung dịch 20mg/ml
188 Fluorouracil Tiêm Dung dịch 50mg/ml
189 Hydroxycarbamid Uống Viên 250mg, 300mg, 400mg, 500mg, 1g
190 Ifosfamid Tiêm Bột pha tiêm 1g, 2g
191 Mercaptopurin Uống Viên 50mg
192 Methotrexat (natri) Uống Viên 2,5mg
Tiêm Bột pha tiêm 10mg, 50mg
193 Mitomycin Tiêm Bột pha tiêm 2mg, 10mg
194 Procarbazin Uống Viên 50mg
195 Vinblastin sulfat Tiêm Bột pha tiêm 10mg
196 Vincristin sulfat Tiêm Bột pha tiêm 1mg, 5mg
197 Allopurinol Uống Viên 100mg, 300mg
198 Calci folinat Uống Viên 15mg
Tiêm Dung dịch 3mg/ml
199 Chlorambucil Uống Viên 2mg
200 Dacabazin Tiêm Bột pha tiêm 100mg
201 Daunorubicin Tiêm Bột pha tiêm 50mg
202 Mesna Uống Viên 400mg, 600mg
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
203 Filgrastim Tiêm Dung dịch 30 triệu IU/ml
3. Thuốc hormon và kháng hormon
204 Dexamethason Uống Dung dịch 0,4mg/ml
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
205 Hydrocortison acetat Tiêm Hỗn dịch 25mg/ml, 50mg/ml
Hydrocortison (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 100mg
206 Methylprednisolon (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 40mg
Methylprednisolon acetat Hỗn dịch 40mg/ml
207 Prednisolon Uống Viên 5mg, 25mg
Si rô 5mg/ml
208 Tamoxifen (citrat) Uống Viên 10mg, 20mg
IX. THUỐC CHỐNG PARKINSON
209 Biperiden hydroclorid Uống Viên 2mg, 4mg
Biperiden lactat Tiêm Dung dịch 5mg/ml
210 Levodopa + Carbidopa Uống Viên 250mg + 25 mg, 100mg + 10mg
X. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
1. Thuốc chống thiếu máu
211 Acid Folic (*) Uống Viên 1mg, 5mg
212 Hydroxocobalamin Tiêm Dung dịch 1mg/ml
213 Sắt (sulfat hay oxalat) (*) Uống Viên 60mg
214 Sắt (sulfat + acid folic) (*) Uống Viên 60mg + 0,25mg
2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
215 Acenocoumarol Uống Viên 2mg, 4mg
216 Acid Aminocaproic Tiêm Dung dịch 200mg/ml
217 Acid Tranexamic Uống Viên 250mg, 500mg
Tiêm Dung dịch 10%
218 Carbazocrom dihydrat Uống Viên 10mg
Carbazocrom natri sulfonat Uống Viên 30mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
219 Heparin natri Tiêm Dung dịch 1.000, 5.000, 20.000, 25.000IU/ml
220 Vitamin K1 Uống Viên 2mg, 5mg, 10 mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml, 10mg/ml
221 Protamin sulfat Tiêm Dung dịch 10mg/ml
222 Warfarin natri Uống Viên 0,5 mg,1mg, 2mg, 5 mg
XI. CHẾ PHẨM MÁU – DUNG DỊCH CAO PHÂN TỬ
1. Dung dịch cao phân tử
223 Dextran 40 Tiêm truyền Dung dịch 10%
224 Dextran 60 Tiêm truyền Dung dịch 10%
225 Dextran 70 Tiêm truyền Dung dịch 6%
226 Gelatin Tiêm truyền Dung dịch 5%, 6%
2. Chế phẩm máu
227 Yếu tố VIII đậm đặc Tiêm truyền Đông khô
228 Phức hợp yếu tố IX (các yếu tố đông máu II, VII, IXvà X) đậm đặc Tiêm truyền Đông khô
229 Albumin Tiêm truyền Dung dịch 5%, 20%, 25 %
230 Huyết tương tươi đông lạnh Tiêm truyền Dịch truyền
XII. THUỐC TIM MẠCH
1. Thuốc chống đau thắt ngực
231 Atenolol Uống Viên 50mg, 100mg
232 Diltiazem Uống Viên 30mg, 60mg
233 Glyceryl trinitrat Uống Viên 2mg, 2,5mg, 3mg, 5mg
Đặt dưới lưỡi Viên 0,5mg
Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 1mg/ml, 5mg/ml
234 Isosorbid dinitrat hoặc mononitrat Uống Viên 5mg, 30mg, 60mg
2. Thuốc chống loạn nhịp
235 Amiodaron hydroclorid Uống Viên 100mg, 200mg, 400mg
Tiêm Dung dịch 50 mg/ml
236 Atenolol Uống Viên 50mg, 100mg
237 Lidocain hydroclorid Tiêm Dung dịch 1%, 2%
238 Propranolol hydroclorid Uống Viên 40mg
Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 1mg/ml
239 Verapamil hydroclorid Uống Viên 40mg, 80mg
Tiêm Dung dịch 2,5mg/ml
240 Digoxin Uống Viên 62,5mcg, 250mcg
Dung dịch 50mcg/ml
Tiêm Dung dịch 250mcg/ml
241 Epinephrin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 100mcg/ml
3. Thuốc điều trị tăng huyết áp
242 Amlodipin Uống Viên 2,5mg, 5mg
243 Captopril Uống Viên 25mg, 50mg
244 Enalapril Uống Viên 5mg, 10mg, 20mg
245 Furosemid Uống Viên 40mg
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
246 Hydroclorothiazid Uống Viên 25mg, 50mg
247 Methyldopa Uống Viên 250mg
248 Nifedipin Uống Viên 5mg, 10mg
Viên tác dụng chậm 20mg
249 Propranolol hydroclorid Uống Viên 40mg
250 Atenolol Uống Viên 50mg, 100mg
251 Hydralazin Uống Viên 25mg, 50mg
4. Thuốc điều trị hạ huyết áp
252 Heptaminol (hydroclorid) Uống Viên 150mg
Tiêm Dung dịch 62,5mg/ml
5. Thuốc điều trị suy tim
253 Digoxin Uống Viên 62,5mcg, 250mcg
Dung dịch 50mcg/ml
Tiêm Dung dịch 50mcg/ml, 250mcg/ml
254 Dobutamin Tiêm Bột đông khô 250mg
255 Dopamin hydroclorid Tiêm Dung dịch 40mg/ml
256 Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
257 Enalapril Uống Viên 2,5mg, 5mg, 10mg
258 Furosemid Uống Viên 40mg
Dung dịch 4mg/ml
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
259 Hydrochlorothiazid Uống Viên 25mg
Dung dịch 10mg/ml
260 Spironolacton Uống Viên nén 25mg
6. Thuốc chống huyết khối
261 Acid Acetylsalicylic (*) Uống Viên 100mg, 81mg
Bột pha dung dịch 100mg
262 Streptokinase (**) Tiêm truyền Bột đông khô 1,5 triệu IU
7. Thuốc hạ lipit máu
263 Atorvastatin Uống Viên 10mg, 20mg
264 Fenofibrat Uống Viên 100mg, 300mg
265 Simvastatin Uống Viên 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
XIII. THUỐC NGOÀI DA
1. Thuốc chống nấm
266 Acid Benzoic + Acid Salicylic (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 6%, 3%
267 Cồn A.S.A (*) Dùng ngoài Cồn thuốc
268 Cồn BSI (*) Dùng ngoài Cồn thuốc
269 Clotrimazol (*) Dùng ngoài Kem 1%
270 Ketoconazol (*) Dùng ngoài Kem 2%
271 Miconazol (*) Dùng ngoài Kem 2%
272 Terbinafin (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 1%
273 Natri thiosulfat (*) Dùng ngoài Dung dịch 15%
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn
274 Neomycin + Bacitracin (*) Dùng ngoài Kem 5mg + 500 IU
275 Povidon iod (*) Dùng ngoài Dung dịch 10%
276 Kali permanganate (*) Dùng ngoài Dung dịch 0,5%
277 Bạc sulfadiazin (*) Dùng ngoài Kem 1%
3. Thuốc chống viêm, ngứa
278 Betamethason (valerat) (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 0,1%
279 Fluocinolon acetonid (*) Dùng ngoài Mỡ 0,025%
280 Hydrocortison acetate (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 1%
281 Calamin (*) Dùng ngoài Lotion
4. Thuốc có tác dụng làm tiêu sừng
282 Acid Salicylic (*) Dùng ngoài Mỡ 3%, 5%
283 Benzoyl peroxide (*) Dùng ngoài Kem, lotion 5%, 10%
284 Fluorouracil Dùng ngoài Mỡ 5%
285 Urea (*) Dùng ngoài Mỡ, kem 10%
6.Thuốc trị ghẻ
286 Benzyl benzoate (*) Dùng ngoài Kem thuốc 25%
287 Diethylphtalat (*) Dùng ngoài Dung dịch 10%
Mỡ, kem 5,2/8g, 19,5/30g (65% kl/kl)
288 Permethrin (*) Dùng ngoài Mỡ 5%
Lotion 1%
XIV. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN
1. Thuốc dùng cho mắt
289 Fluorescein (natri) Nhỏ mắt Dung dịch 2%
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
290 Pilocarpin Nhỏ mắt Dung dịch 1mg/ml, 5mg/ml
291 Tropicamid Nhỏ mắt Dung dịch 0,5%
2. Thuốc cản quang
292 Amidotrizoat (natri hoặc meglumin) Tiêm Dung dịch 140mg đến 420mg Iod/ml
293 Bari sulfat Uống Bột pha hỗn dịch 140g, 200g
294 Iohexol Tiêm Dung dịch 140mg tới 350mg Iod/ml
295 Iopromid Tiêm Dung dịch 300mg Iod/ml
296 Meglumin iotroxat Tiêm Dung dịch 5g tới 8g Iod trong 100ml đến 250ml
XV. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ KHỬ TRÙNG
297 Clorhexidin digluconat (*) Dùng ngoài Dung dịch 5%
298 Cồn 70 độ (*) Dùng ngoài
299 Cồn iod (*) Dùng ngoài Dung dịch 2,5%
300 N­ước oxy già (*) Dùng ngoài Dung dịch 3%
301 Povidon iod (*) Dùng ngoài Dung dịch 10%
XVI. THUỐC LỢI TIỂU
302 Furosemid Uống Viên 20mg, 40mg
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
303 Hydroclorothiazid Uống Viên 6,25mg, 25mg, 50mg
304 Manitol Tiêm truyền Dung dịch 10%, 20%
305 Spironolacton Uống Viên 25mg, 50mg, 75mg
XVII. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HOÁ
1. Thuốc chống loét dạ dày, tá tràng
306 Cimetidin Uống (*) Viên 200mg, 400mg
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
307 Muối bismuth (carbonat, trikali dicitrat …) (*) Uống Viên 120mg
308 Famotidin Uống (*) Viên 20mg, 40mg
Tiêm Dung dịch 4mg/ml
309 Magnesi hydroxyd + Nhôm hydroxyd (*) Uống Hỗn dịch 55mg Magnesi oxyd + 64mg Nhôm oxyd/ml
Viên nén, viên nhai 200mg + 200mg, 400mg + 400mg, 500mg + 500mg
310 Omeprazol Uống Viên 20mg
311 Pantoprazol Uống Viên 40mg
Tiêm Bột pha tiêm 40mg
312 Ranitidin (*) Uống Viên 150mg, 300mg
2. Thuốc chống nôn
313 Metoclopramid (hydroclorid) Uống Viên 10mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
314 Promethazin hydroclorid (*) Uống Viên 10mg, 50mg
315 Dexamethason Uống Viên 0,5mg, 0,75mg, 1,5mg, 4mg
Dexamethason Dung dịch 0,1mg/ml, 0,4mg/ml
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
316 Ondansetron (hydroclorid) Uống Viên 4mg, 8mg, 24mg
Dung dịch 0,8mg/ml
Tiêm Dung dịch 2mg/ml
3. Thuốc chống co thắt
317 Alverin (citrat) Uống Viên 40mg, 60mg
Tiêm Dung dịch 15mg/ml
318 Atropin sulfat Uống Viên 0,25mg
Tiêm Dung dịch 0,25mg/ml
319 Hyoscin butylbromid Uống (*) Viên 10mg
Tiêm Dung dịch 20mg/ml
320 Papaverin hydroclorid Uống Viên 40mg
Tiêm Dung dịch 40mg/ml
4. Thuốc tẩy, nhuận tràng
321 Bisacodyl (*) Uống Viên 5mg, 10mg
322 Magnesi sulfat (*) Uống Bột 5g
5. Thuốc tiêu chảy
a. Chống mất nước
323 Oresol (*) Uống Bột pha dung dịch
b. Chống tiêu chảy
324 Atapulgit (*) Uống Bột 3g
325 Berberin clorid (*) Uống Viên 10mg
326 Loperamid (*) Uống Viên 2mg
327  Kẽm sulfat (*) Uống Viên 20mg
6. Thuốc điều trị bệnh trĩ
328 Diosmin (*) Uống Viên 150mg, 300mg
7. Thuốc khác
329 Men tụy (*) Thành phần: lipase, protease và amylase

Dạng bào chế, liều lượng phù hợp theo tuổi

XVIII. HORMON, NỘI TIẾT TỐ, THUỐC TRÁNH THỤ THAI
1. Hormon th­ượng thận và những chất tổng hợp thay thế
330 Dexamethason Uống Viên 0,5mg, 1mg
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
331 Hydrocortison Uống Viên 5mg, 10mg, 20mg
Hydrocortison acetat Tiêm

Tiêm

Hỗn dịch 25mg/ml, 50mg/ml
Hydrocortison (natri succinat) Bột pha tiêm 100mg
332 Prednisolon Uống Viên 1mg, 5mg
333 Fludrocortison Uống Viên 100microgram
2. Các chất Androgen
334 Methyltestosteron Đặt dưới lưỡi Viên 5mg, 10mg
Uống Viên 0,025mg, 0,1mg
335 Testosteron undecanoat Uống Viên 40mg
Testosteron enantat hoặc undecanoat Tiêm Dung dịch dầu 200mg/ml, 250mg/ml
3. Thuốc tránh thai
336 Ethinylestradiol + Levonorgestrel (*) Uống Viên 30mcg + 150mcg
337 Ethinylestradiol + Norethisteron (*) Uống Viên 50mcg + 100mcg, 35mcg + 1 mg
338 Levonorgestrel Uống Viên 750 mcg, 30 mcg, 1,5mg
339 Norethisteron enantat Tiêm Dung dịch dầu 200mg/ml
340 Estradiol cypionat + medroxyprogesterone acetat Tiêm Hỗn dịch 5mg + 25mg/0,5ml
341 Medroxyprogesterone acetat Tiêm Hỗn dịch 150mg/ml
4. Chất estrogen
342 Ethinyl estradiol (*) Uống Viên 10mcg, 50mcg
5. Thuốc tránh thai cấy vào cơ thể
343 Que cấy giải phóng levonorgestrel Cấy vào cơ thể Hai thanh giải phóng levonorgestrel 75mg/thanh
5. Insulin và thuốc hạ đường huyết
344 Acarbose Uống Viên 50mg, 100mg
345 Glibenclamid Uống Viên 2,5mg, 5mg
346 Gliclazid Uống Viên 30mg, 80mg
347 Insulin Tiêm Dung dịch 40 IU/ml, 100 IU/ml
348 Insulin (tác dụng trung bình) Tiêm Hỗn dịch với kẽm hoặc Isophan Insulin 100 IU/ml, 40 IU/ml
349 Metformin Uống Viên 500mg, 850mg
6. Thuốc có tác dụng thúc đẩy quá trình rụng trứng
350 Clomifen citrat Uống Viên 50mg
351 Gonadotropin Uống Bột đông khô 500IU, 1.500 IU
7. Những chất Progesteron
352 Norethisteron Uống Viên 5mg
353 Progesteron Tiêm Dung dịch dầu 10mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml
354 Medroxyprogesterone acetat Uống Viên 5mg
8. Giáp trạng và kháng giáp trạng
355 Carbimazol Uống Viên 5mg
356 Levothyroxin natri Uống Viên 50mcg, 100mcg
357 Methylthiouracil Uống Viên 50mg
358 Propylthiouracil Uống Viên 50mg
359 Kali iodid Uống Viên 60mg
360 Dung dịch Lugol Uống Dung dịch 130mg/ml
9. Thuốc điều trị đái tháo nhạt
361 Vasopressin Tiêm Dung dịch 20IU/ml (4mcg/ml)
362 Desmopressin acetat Uống Viên 0,1mg, 0,2mg
Tiêm Dung dịch 4mcg/ml
XIX. SINH PHẨM MIỄN DỊCH
1. Huyết thanh và Globulin miễn dịch
363 Human normal Immunoglobulin Tiêm Dung dịch
364 Huyết thanh kháng dại Tiêm Dung dịch 1.000IU, 2.000 IU/ml
365 Huyết thanh kháng uốn ván Tiêm Dung dịch 1.500IU, 10.000 IU/ml
366 Huyết thanh kháng nọc độc Tiêm Dung dịch
2. Vắc xin
a. Tiêm chủng mở rộng triển khai phạm vi cả nước
367 Vắc xin lao B.C.G Tiêm Bột đông khô
368 Vắc xin phối hợp Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà (DPT) Tiêm Dung dịch
369 Vắc xin phối hợp Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà – Viêm gan B – Hib (DPT –VGB – Hib) Tiêm Dung dịch
370 Vắc xin Sởi Tiêm Đông khô
371 Vắc xin viêm gan B Tiêm Dung dịch
372 Vắc xin Bại liệt (OPV) Uống Dung dịch
373 Vắc xin Uốn ván Tiêm Dung dịch
b. Tiêm chủng mở rộng triển khai vùng trọng điểm
374 Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B Tiêm Dung dịch
375 Vắc xin phòng thương hàn Tiêm Dung dịch
376 Vắc xin tả Uống Dung dịch
377 Vắc xin Rubella Tiêm Đông khô
c. Vắc xin khác
378 Vắc xin Bạch hầu – Uốn ván Tiêm Dung dịch
379 Vắc xin phòng dại Tiêm Đông khô hoặc hỗn dịch
XX. THUỐC GIÃN CƠ VÀ TĂNG TRƯƠNG LỰC CƠ
380 Neostigmin bromid Uống Viên 15mg
Neostigmin methylsulfat Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 2,5mg/ml
381 Pancuronium bromid Tiêm Dung dịch 2mg/ml
382 Suxamethonium clorid Tiêm Dung dịch 50mg/ml
383 Alcuronium clorid Tiêm Dung dịch 5mg/ml
384 Pyridostigmin bromid Uống Viên 60mg
Tiêm Dung dịch 1mg/ml
385 Veruconium bromid Tiêm Bột pha tiêm 10mg
XXI. THUỐC DÙNG CHO MẮT, TAI, MŨI, HỌNG
1. Thuốc chống nhiễm khuẩn, kháng virus
386 Aciclovir Tra mắt Mỡ 3%
387 Argyrol (*) Nhỏ mắt Dung dịch 3%
388 Cloramphenicol Nhỏ mắt Dung dịch 0,4%
389 Gentamicin (sulfat) Nhỏ mắt Dung dịch 0,3%
390 Neomycin (sulfat) Nhỏ mắt, tai Dung dịch 0,5%
391 Ofloxacin Nhỏ mắt, tai Dung dịch 0,3%
392 Sulfacetamid natri Nhỏ mắt Dung dịch 10%
393 Tetracyclin hydroclorid Tra mắt Mỡ 1%
394 Ciprofloxacin (hydroclorid) Nhỏ mắt Dung dịch 0,3%
Tra mắt Mỡ 0,3%
2. Thuốc chống viêm
395 Hydrocortison Tra mắt Mỡ 1%
396 Prednisolon natri phosphat Nhỏ mắt Dung dịch 0,5%
3. Thuốc gây tê tại chỗ
397 Tetracain hydroclorid Nhỏ mắt Dung dịch 0,5%
4. Thuốc làm co đồng tử và giảm nhãn áp
398 Acetazolamid Uống Viên 250mg
399 Pilocarpin (hydroclorid hoặc nitrat) Nhỏ mắt Dung dịch 2%, 4%
400 Timolol Nhỏ mắt Dung dịch 0,25%, 0,5%
5. Thuốc làm giãn đồng tử
401 Atropin sulfat Nhỏ mắt Dung dịch 0,1%, 0,5%, 1,0%
6. Thuốc tai, mũi, họng
402 Nư­ớc oxy già (*) Dùng ngoài Dung dịch 3%
403 Naphazolin (*) Nhỏ mũi Dung dịch 0,05%
404 Sunfarin (Thành phần: Natri sulfacetamid + Ephedrin hydroclorid) Nhỏ mũi Dung dịch 0,01g + 0,01g/ml
405 Xylometazolin (*) Nhỏ mũi Dung dịch 0,05%, 0,1%
406 Acetic acid Dùng tại chỗ Cồn 2%
407 Budesonid (*) Xịt mũi Dung dịch 100mcg/lần xịt
XXII. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ
a. Thuốc thúc đẻ
408 Oxytocin Tiêm Dung dịch 5IU, 10IU/ml
b. Thuốc cầm máu sau đẻ
409 Ergometrin maleat Tiêm Dung dịch 0,2mg/ml
410 Oxytocin Tiêm Dung dịch 5IU, 10 IU/ml
411 Misoprostol Uống Viên 200mg
412 Mifepriston + Misoprostol Uống Viên 200mg + 200mg
2. Thuốc chống đẻ non
413 Papaverin Uống Viên 40mg
414 Salbutamol (sulfat) Uống Viên 2mg, 4mg
Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 1mg/ml
415 Nifedipin Uống Viên 10mg
XXIII. DUNG DỊCH THẤM PHÂN MÀNG BỤNG
416 Dung dịch thẩm phân màng bụng Thẩm phân màng bụng Dung dịch
417 Dung dịch lọc thận acetat Lọc thận Dung dịch
XXIV. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN
1. Thuốc chống loạn thần
418 Clorpromazin hydroclorid Uống Sirô 5mg/ml
Viên 25mg, 100mg
Tiêm Dung dịch 12,5mg/ml, 25mg/ml
419 Diazepam Uống Viên 2mg, 5mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
420 Haloperidol Uống Viên 1mg, 2mg, 5mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
421 Levomepromazin Uống Viên 25mg
Tiêm Dung dịch 25mg/ml
422 Risperidon Uống Viên 1mg, 2mg
423 Sulpirid Uống Viên 50mg
Tiêm Dung dịch 50mg/ml
424 Fluphenazin Tiêm Dung dịch 2mg/ml
2. Thuốc chống trầm cảm
425 Amitriptylin hydroclorid Uống Viên 25mg
426 Fluoxetin Uống Viên 20mg
3. Thuốc điều chỉnh và dự phòng rối loạn cảm xúc
427 Acid Valproic Uống Viên 200mg, 500mg
428 Carbamazepin Uống Viên 100mg, 200mg
429 Lithi carbonat Uống Viên 300mg
4. Thuốc điều trị ám ảnh và hoảng loạn thần kinh
430 Clomipramin Uống Viên 10mg, 25mg
5. Thuốc điều trị cho những người nghiện các chất dạng thuốc phiện
431 Methadon (***) Uống Dung dịch 5mg/ml, 10mg/ml, 1mg/ml, 2mg/ml
XXV. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
432 Beclometason dipropionat (*) Đư­ờng hô hấp Thuốc hít (khí dung) 50mcg, 100mcg/lần xịt
433 Salbutamol (sulfat) Uống Viên 2mg, 4mg
Dung dịch 0,4mg/ml
Đư­ờng hô hấp Thuốc hít (khí dung) 100mcg/lần xịt
Tiêm Dung dịch 50 mcg/ml
434 Terbutalin Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml
435 Budesonid (*) Đường hô hấp Thuốc hít (khí dung) 100mcg/lần xịt, 200mcg/lần xịt
436 Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
437 Ipratropium bromid Đường hô hấp Thuốc hít (khí dung) 20 mcg/lần xịt
2. Thuốc chữa rối loạn tiết dịch
438 Acetylcystein Uống (*) Viên 100mg, 200mg
Bột pha hỗn dịch 200mg
Tiêm Dung dịch 200mg/ml
439 Alimemazin (*) Uống Sirô 0,5mg/ml
440 Bromhexin hydroclorid (*) Uống Viên 4mg, 8mg
3. Thuốc khác
441 Dextromethorphan (*) Uống Viên 15mg
XXVI. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID-BASE
1. Thuốc uống
442 Oresol (*) Uống Bột pha dung dịch
443 Kali clorid Uống Viên 600mg
2. Thuốc tiêm truyền
444 Dung dịch acid amin Tiêm truyền Dung dịch 5%, 10%
445 Dung dịch glucose Tiêm Dung dịch 5%, 10%, 50%
Tiêm truyền Dung dịch 5%, 30%
446 Dung dịch Ringer lactat Tiêm truyền Dung dịch
447 Dung dịch Calci clorid Tiêm tĩnh mạch Dung dịch 10%
448 Kali clorid Tiêm truyền Dung dịch 11,2%
449 Natri clorid Tiêm, tiêm truyền Dung dịch 0,9%, 10%
450 Natri hydrocarbonat Tiêm truyền Dung dịch 1,4%, 8,4%
3. Thuốc khác
451 Nước cất pha tiêm Pha tiêm Dung môi
XXVII. VITAMIN VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
452 Calci gluconat Uống (*) Viên 500mg, 1g
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
453 Vitamin A (*) Uống Viên 5.000 IU
454 Vitamin A + D (*) Uống Viên 5.000 IU + 500 IU
455 Thiamin hydroclorid hoặc nitrat (*) Uống Viên 10mg, 50mg, 100mg
Thiamin hydroclorid Tiêm Dung dịch 25mg/ml, 50mg/ml
456 Vitamin B2 (*) Uống Viên 5mg
457 Vitamin B6 (*) Uống Viên 25mg, 100mg
458 Vitamin C (*) Uống Viên 50mg, 100mg, 500mg
459 Vitamin PP (*) Uống Viên 50mg
XXVIII. NHÓM THUỐC CHUYÊN BIỆT CHĂM SÓC CHO TRẺ SƠ SINH THIẾU THÁNG
460 Cafein citrat Uống Dung dịch 20mg/ml
Tiêm Dung dịch 20mg/ml
461 Ibuprofen Tiêm Dung dịch 5mg/ml
462 Surfactant (Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn, bò có tính diện hoạt) Nhỏ giọt vào nội khí quản Hỗn dịch 25mg/ml, 80mg/ml
XXIX. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
1. Thuốc điều trị bệnh gút
463 Allopurinol Uống Viên 100mg, 300mg
464 Colchicin Uống Viên 1mg
2. Thuốc được sử dụng trong viêm khớp dạng thấp
465 Cloroquin (phosphat hoặc sulfat) Uống Viên nén 100mg, 150mg
466 Methotrexat (natri) Uống Viên 2,5mg

Ghi chú:

– Dạng muối, acid tổ hợp được đặt trong ngoặc đi cạnh tên hoạt chất chính ghi tại cột (2) được hiểu là các muối, acid tổ hợp này không tính trong nồng độ, hàm lượng ghi tại cột (5) mà chỉ là dạng muối hoặc acid tổ hợp với hoạt chất chính được sử dụng trong bào chế. Nồng độ, hàm lượng ghi tại cột (5) sẽ tính theo dạng của hoạt chất chính ở ngoài ngoặc.

Ví dụ:

+ STT 25 – Dexamethason phosphat (natri): hàm lượng dung dịch tiêm ghi tại cột (5) là 4mg/ml sẽ tính theo Dexamethason phosphat nhưng dạng muối sử dụng trong bào chế là Dexamethason natri phosphat.

+ STT 86 – Cefotaxim (natri): hàm lượng bột pha tiêm ghi tại cột (5) là 250mg, 500mg, 1g sẽ tính theo cefotaxim nhưng dạng muối sử dụng trong bào chế là Cefotaxim natri.

– Dạng muối, acid tổ hợp đi cạnh tên hoạt chất chính ghi tại cột (2) không đặt trong ngoặc được hiểu là nồng độ, hàm lượng ghi tại cột (5) sẽ tính theo cả muối hoặc acid tổ hợp với hoạt chất chính.

Ví dụ:

+ STT 10 – Ephedrin hydroclorid: nồng độ dung dịch tiêm ghi tại cột (5) là 30mg/ml sẽ tính theo Ephedrin hydroclorid.

+ STT 392 – Sulfacetamid natri: nồng độ thuốc nhỏ mắt ghi tại cột (5) là 10% sẽ tính theo Sulfacetamid natri.

VĂN BẢN DẠNG WORD: 45_2013_TT_BYT_VNRAS

Danh mục thuốc thiết yếu tân dược

Thông tư 45/2013/TT-BYT ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược

BỘ Y TẾ
 ——-
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 —————
Số: 45/2013/TT-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU TÂN DƯỢC LẦN VI
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết tân dược lần VI như sau:
Điều 1. Danh mục thuốc thiết yếu lần VI
Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI”.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI
1. Kế thừa Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V, đồng thời tham khảo Danh mục thuốc thiết yếu hiện hành của Tổ chức Y tế thế giới, các hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế Việt Nam và căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn thuốc cụ thể;
2. Phù hợp với chính sách, pháp luật về dược, thực tế sử dụng và khả năng bảo đảm cung ứng thuốc của Việt Nam;
3. Danh mục thuốc thiết yếu tân dược được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, một số loại thuốc có thể bị loại bỏ khỏi Danh mục nếu có những tác dụng có hại nghiêm trọng được phát hiện;
4. Các thuốc đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu tân dược dưới tên chung quốc tế, không đưa tên riêng chế phẩm.
Điều 3. Tiêu chí lựa chọn thuốc đưa vào Danh mục thuốc thiết yếu tân dược
1. Bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người sử dụng;
2. Sẵn có với số lượng đầy đủ, có dạng bào chế phù hợp với điều kiện bảo quản, cung ứng và sử dụng;
3. Phù hợp với mô hình bệnh tật, phương tiện kỹ thuật, trình độ của thầy thuốc và nhân viên y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
4. Giá cả hợp lý;
5. Đa số là đơn chất, nếu là đa chất phải chứng minh được sự kết hợp đó có lợi hơn khi dùng từng thành phần riêng rẽ về tác dụng và độ an toàn. Trường hợp có hai hay nhiều thuốc tương tự nhau phải lựa chọn trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu lực, độ an toàn, chất lượng, giá cả và khả năng cung ứng.
Điều 4. Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc thiết yếu tân dược
1. Danh mục thuốc thiết yếu tân dược là cơ sở để:
a) Xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về : Đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế, các vấn đề liên quan đến thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người nhằm tạo điều kiện có đủ thuốc trong Danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
b) Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách trong việc tạo điều kiện cấp số đăng ký lưu hành thuốc, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.
c) Các đơn vị ngành Y tế tập trung các hoạt động của đơn vị trong các khâu : Xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, cung ứng, phân phối, tồn trữ, sử dụng thuốc thiết yếu an toàn, hợp lý, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
d) Các trường chuyên ngành y dược tổ chức đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử dụng thuốc cho các học sinh, sinh viên.
đ) Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo đảm thuốc thiết yếu trong Danh mục với giá cả phù hợp; hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.
e) Xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế.
g) Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong bệnh viện đáp ứng nhu cầu điều trị trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
2. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc thiết yếu tân dược :
a) Sử dụng phù hợp với :
+ Phạm vi hoạt động chuyên môn của giấy phép hoạt động đối với với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
+ Danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
b) Các thuốc có ký hiệu (*) có phạm vi bán lẻ đến tủ thuốc của trạm y tế và đại lý bán thuốc của doanh nghiệp.
c) Các thuốc có ký hiệu (**) là thuốc dự trữ, hạn chế sử dụng, chỉ sử dụng khi các thuốc khác trong nhóm điều trị không có hiệu quả và phải được hội chẩn (trừ trường hợp cấp cứu).
d) Thuốc Methadon có ký hiệu (***) được sử dụng trong các cơ sở y tế được phép triển khai chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đối tượng sử dụng thuốc và thời gian sử dụng thuốc phải tuân thủ theo “Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadon” do Bộ Y tế ban hành.
e) Các trường hợp khác:
– Các thuốc điều trị đặc hiệu bệnh phong, tâm thần, động kinh, vô sinh, lao, HIV/AIDS, sốt rét và vắc xin tiêm chủng sử dụng thuốc theo hướng dẫn của các chương trình y tế.
– Đối với các thuốc an thần, thuốc chống động kinh, thuốc chống trầm cảm, trong trường hợp xã, phường có triển khai chương trình sức khoẻ tâm thần cộng đồng thì được phép sử dụng thuốc theo quy định của chương trình đó.
– Các thuốc kháng vi- rút có tác dụng tạm thời làm chậm lại sự phát triển của vi- rút, đồng thời cải thiện các triệu chứng bệnh. Các thuốc này gây phản ứng có hại khác nhau và người bệnh khi điều trị bằng các thuốc này cần có sự theo dõi thận trọng từ các thầy thuốc và nhân viên y tế có trình độ thích hợp.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014. Bãi bỏ Quyết định số 17/2005/QĐ- BYT ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần V (phần Danh mục thuốc thiết yếu tân dược) kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
2. Cục Quản lý dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Bảo hiểm y tế, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty dược Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận: 
 – Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo VPCP,

cổng thông tin điện tử Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Cục Quân y – BQP, Cục Y tế – BCA, Cục Y tế- BGTVT;
– Các Vụ, Cục, T.tra Bộ Y tế; Tổng công ty Dược VN;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Hiệp hội Doanh nghiệp dược VN;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, QLD(2 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

DANH MỤC

THUỐC THIẾT YẾU TÂN DƯỢC LẦN THỨ VI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN THUỐC ĐƯỜNG DÙNG DẠNG BÀO CHẾ HÀM LƯỢNG, NỒNG ĐỘ
(1) (2) (3) (4) (5)
I. THUỐC GÂY MÊ, TÊ
1. Thuốc gây mê và oxygen
1 Fentanyl (citrat) Tiêm Dung dịch 0,05mg/ml
2 Halothan Đường hô hấp Dung dịch 187g/100ml
3 Ketamin (hydroclorid) Tiêm Dung dịch 50mg/ml
4 Oxygen dược dụng Đường hô hấp Khí hoá lỏng
5 Thiopental (natri) Tiêm Bột pha tiêm 500mg, 1g
2. Thuốc gây tê tại chỗ
6 Bupivacain hydroclorid Tiêm Dung dịch 0,25%, 0,5%
7 Lidocain hydroclorid Tiêm Dung dịch 1%, 2%
8 Procain hydroclorid Tiêm Dung dịch 1%, 3%, 5%
9 Lidocain hydroclorid + Adrenalin Tiêm Dung dịch 1%, 2% + 1: 200 000
10 Ephedrin hydroclorid Tiêm Dung dịch 30mg/ml
3. Thuốc tiền mê và an thần giảm đau tác dụng ngắn
11 Atropin sulfat Tiêm Dung dịch 0,25 mg/ml; 1mg/ml
12 Diazepam Tiêm Dung dịch 5mg/ml
13 Morphin hydroclorid hoặc sulfat Tiêm Dung dịch 10mg/ml
II. THUỐC GIẢM ĐAU VÀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
1. Thuốc giảm đau không opi, hạ sốt, chống viêm không steroid
14 Acid Acetylsalicylic (*) Uống Viên Từ 100mg đến 500mg
Bột pha dung dịch 100mg
15 Diclofenac Uống Viên 25mg, 50mg, 75mg, 100mg
16 Ibuprofen (*) Uống Viên 200mg, 400mg
Dung dịch 40mg/ml
17 Meloxicam Uống Viên 7,5mg, 15mg
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
18 Paracetamol (*) Uống Viên 80mg, 100mg, 250mg, 500mg
Bột pha dung dịch 80mg, 100mg, 250mg, 500mg
Đặt trực tràng Viên đạn 80mg, 150mg, 300mg
19 Piroxicam Tiêm Dung dịch 20mg/ml
Uống Viên 10mg, 20mg
2. Thuốc giảm đau loại opi
20 Morphin hydroclorid hoặc sulfat Tiêm Dung dịch 10mg/ml
21 Morphin sulfat Uống Viên 10mg, 30mg
Morphin hydroclorid hoặc sulfat Viên nén giải phóng chậm 10mg đến 200mg
Dung dịch 2mg/ml
22 Pethidin hydroclorid Tiêm Dung dịch 25mg/ml, 50mg/ml
3. Thuốc chăm sóc giảm nhẹ
23 Amitriptylin Uống Viên 10mg, 25mg
24 Cyclizin Tiêm Dung dịch 50mg/ml
Uống Viên 50mg
25 Dexamethason Uống Viên 2mg
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
26 Diazepam Tiêm Dung dịch 5mg/ml
Uống Dung dịch 0,4mg/ml
Viên nén 5mg, 10mg
Trực tràng Ống thụt 2,5mg, 5mg, 10mg
27 Docusat natri (*) Uống Viên 100mg
Dung dịch 10mg/ml
28 Fluoxetin (hydroclorid) Uống Viên 20mg
29 Hyoscin butylbromid Tiêm Dung dịch 20mg/ml
30 Hyoscin hydrobromid Tiêm Dung dịch 400mg/ml, 600mg/ml
Dùng ngoài Miếng dán trên da 1mg/72 giờ
31 Lactulose (*) Uống Dung dịch, Sirô Từ 0,62 đến 0,74g/ml
32 Midazolam Tiêm Dung dịch 1mg/ml, 5mg/ml
33 Ondansetron (hydroclorid) Tiêm Dung dịch 2mg/ml
Uống Dung dịch 0,8mg/ml
Viên nén 4mg, 8mg
III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN
34 Alimemazin (*) Uống Viên 5mg
Sirô 5mg/ml
35 Clorpheniramin maleat Uống (*) Viên 4mg
Sirô 0,4mg/ml
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
36 Dexamethason Uống Viên 0,5mg, 1mg
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
37 Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
38 Hydrocortison acetat Tiêm Hỗn dịch 25mg/ml, 50mg/ml
Hydrocortison (natri succinat) Bột pha tiêm 100mg
39 Methylprednisolon (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 40mg
Methylprednisolon acetat Tiêm Hỗn dịch 40mg/ml
40 Prednisolon Uống Viên 5mg
Sirô 5mg/ml
41 Loratadin (*) Uống Viên 10mg
42 Promethazin hydroclorid (*) Uống Viên nén 10mg, 50mg
Sirô 1,25mg/ml, 5mg/ml
IV. THUỐC GIẢI ĐỘC
1. Thuốc giải độc đặc hiệu
43 Atropin sulfat Tiêm Dung dịch 0,25mg/ml, 0,5mg/ml
44 Deferoxamin mesylat Tiêm truyền Bột đông khô 500mg, 1g
45 Dimercaprol Tiêm Dung dịch dầu 25mg/ml
46 Hydroxocobalamin (acetat hoặc clorid hoặc sulfat) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
47 Methionin Uống Viên 250mg
48 Naloxon (hydroclorid) Tiêm Dung dịch 0,4mg/ml
49 Natri calci edetat Tiêm Dung dịch 200mg/ml
50 Natri thiosulfat Tiêm Dung dịch 200mg/ml, 250mg/ml
51 Penicilamin Uống Viên 250mg
Tiêm Bột pha tiêm 1g
52 Pralidoxim clorid Tiêm Bột pha tiêm 1g
53 Xanh Methylen Tiêm Dung dịch 1%
54 Acetylcystein Tiêm Dung dịch 200mg/ml
Uống Dung dịch 10%, 20%
55 Calci gluconat Tiêm Dung dịch 100mg/ml
56 Kali ferocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O) Uống Bột pha dung dịch, Viên
57 Natri Nitrit Tiêm Dung dịch 30mg/ml
2. Thuốc giải độc không đặc hiệu
58 Than hoạt (*) Uống Bột pha hỗn dịch, Viên
V. THUỐC CHỐNG CO GIẬT/ĐỘNG KINH
59 Acid valproic (natri) Uống Viên 100mg, 200mg, 500mg
Si rô 40mg/ml
60 Carbamazepin Uống Viên 100mg, 200mg
Hỗn dịch 20mg/ml
61 Diazepam Uống Viên 5mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
62 Magnesi sulfat Tiêm Dung dịch 10%, 20%
63 Phenobarbital Uống Viên 10mg, 100mg
Dung dịch 3mg/ml
Phenobarbital (natri) Tiêm Dung dịch 100mg/ml, 200mg/ml
64 Phenytoin (natri) Uống Viên 25mg, 50mg, 100mg
Hỗn dịch 5mg/ml
Tiêm Dung dịch 50mg/ml
65 Ethosuximid Uống Viên 250mg
Si rô 50mg/ml
VI. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN
1. Thuốc trị giun, sán
a. Thuốc trị giun, sán đường ruột
66 Albendazol (*) Uống Viên 200mg, 400mg
67 Mebendazol (*) Uống Viên 100mg, 500mg
68 Niclosamid Uống Viên 500mg
69 Praziquantel Uống Viên 150mg, 600mg
70 Pyrantel (embonat) (*) Uống Viên 250mg
Hỗn dịch 50mg/ml
b. Thuốc trị giun chỉ
71 Diethylcarbamazin dihydrogen citrat Uống Viên 50mg, 100mg
72 Ivermectin Uống Viên 3mg, 6mg
c. Thuốc trị sán lá
73 Metrifonat Uống Viên 100mg
74 Praziquantel Uống Viên 600mg
75 Triclabendazol Uống Viên 250mg
76 Oxamniquin Uống Viên 250mg
Dung dịch 50mg/ml
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn
a. Thuốc nhóm beta- lactam
77 Amoxicilin Uống Viên 250mg, 500mg
Bột pha hỗn dịch 125mg, 250mg
Tiêm Bột pha tiêm 500mg, 1g
78 Amoxicilin  + Acid Clavulanic Uống Viên 500mg + 125mg, 250mg + 62,5mg, 125mg +31,25mg
Bột pha hỗn dịch 500mg + 125mg/5ml, 250mg + 62,5mg/5ml, 125mg +31,25mg/5ml (sau pha)
Tiêm Bột pha tiêm 500mg + 100mg, 1g + 200mg
79 Ampicilin (natri) Tiêm Bột pha tiêm 500mg, 1g
80 Benzylpenicilin (benzathin) Tiêm Bột pha tiêm 600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU
81 Benzylpenicilin (kali hoặc natri) Tiêm Bột pha tiêm 500.000 IU, 1.000.000 IU
82 Benzylpenicilin (procain) Tiêm Bột pha tiêm 400.000 IU, 1.000.000 IU
83 Cephalexin Uống Bột pha hỗn dịch 125mg/5ml, 250mg/5ml (sau pha)
Viên 125mg, 250mg, 500mg
84 Cefazolin (natri) Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 500mg, 1g
85 Cefixim Uống Viên 100mg, 200mg
86 Cefotaxim (natri) Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 500mg, 1g
87 Ceftriaxon (natri) Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 1g
88 Cefuroxim (axetil) Uống Viên 250mg, 500mg
Cefuroxim (natri) Tiêm Bột pha tiêm 750mg, 1,5g
89 Cloxacilin (natri) Uống Viên 250mg, 500mg
Tiêm Bột pha tiêm 500mg
90 Phenoxymethyl penicilin Uống Viên 200.000 IU, 400.000 IU, 1.000.000 IU
91 Imipenem + cilastatin(**) Tiêm Bột pha tiêm 250mg + 250mg, 500mg + 500mg, 750mg + 750mg
b. Các thuốc kháng khuẩn khác
♦ Thuốc nhóm aminoglycosid
92 Amikacin Tiêm Bột pha tiêm 250mg, 500mg
Dung dịch
93 Gentamicin (sulfat) Tiêm Dung dịch 10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml
94 Spectinomycin Tiêm Bột pha tiêm 2g
95 Vancomycin (**) Tiêm Bột pha tiêm 500mg
♦ Thuốc nhóm chloramphenicol
96 Cloramphenicol Uống Viên 250mg
Cloramphenicol (palmitat) Hỗn dịch 30mg/ml
Cloramphenicol (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 1g
♦ Thuốc nhóm Nitroimidazol
97 Metronidazol Uống Viên 250mg, 500mg
Trực tràng Viên đạn 500mg, 1g
Tiêm truyền Dung dịch 5mg/ml
Metronidazol (benzoat) Uống Hỗn dịch 40mg/ml
♦ Thuốc nhóm lincosamid
98 Clindamycin (hydroclorid) Uống Viên 150mg, 300mg
Clindamycin (palmitat) Dung dịch 15mg/ml
Clindamycin (phosphat) Tiêm Dung dịch 150mg/ml
♦ Thuốc nhóm macrolid
99 Azithromycin Uống Viên 500mg
Bột pha hỗn dịch 200mg/5ml (sau pha)
100 Clarithromycin Uống Viên 250mg, 500mg
101 Erythromycin Tiêm Bột pha tiêm 500mg
Erythromycin (stearat hoặc ethyl succinat) Uống Viên 250mg, 500mg
Cốm pha hỗn dịch 125mg/5ml (sau pha)
♦ Thuốc nhóm quinolon
102 Ciprofloxacin (hydroclorid) Uống Viên 250mg, 500mg
Ciprofloxacin (base hoặc hydroclorid) Tiêm truyền Dung dịch 2mg/ml
103 Levofloxacin Uống Viên nén bao phim 250mg, 500mg, 750mg
♦ Thuốc nhóm sulfamid
104 Sulfamethoxazol + Trimethoprim Uống Viên 800mg + 160mg, 400mg +80 mg, 100mg + 20mg
Hỗn dịch 40mg + 8mg/ml
Tiêm truyền Dung dịch 80mg + 16mg/ml
♦ Thuốc nhóm nitrofuran
105 Nitrofurantoin Uống Viên 100mg
Hỗn dịch 5mg/ml
♦ Thuốc nhóm tetracyclin
106 Doxycyclin (hydroclorid) Uống Viên 50mg, 100mg
Hỗn dịch 5mg/ml, 10mg/ml
c. Thuốc chữa bệnh phong
107 Clofazimin Uống Viên 50mg, 100mg
108 Dapson Uống Viên 25mg, 50mg, 100mg
109 Rifampicin Uống Viên 150mg, 300mg
Hỗn dịch 1%
d. Thuốc chữa bệnh lao
110 Ethambutol hydroclorid Uống Viên 100mg, 400mg
Dung dịch hoặc hỗn dịch 25mg/ml
111 Isoniazid Uống Viên 50mg, 100mg, 150mg, 300mg
Si rô 50mg/5ml
112 Pyrazinamid Uống Viên 60mg, 150mg, 400mg
113 Rifampicin + Isoniazid Uống Viên 300mg + 150mg, 150mg +100mg, 150mg + 75mg, 150 mg + 150mg, 60mg + 60mg
114 Rifampicin Uống Viên 150mg, 300mg
115 Streptomycin (sulfat) Tiêm Bột pha tiêm 1g
116 Ethambutol + Isoniazid Uống Viên 400mg + 150mg
117 Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin Uống Viên 275mg+ 75mg+ 400mg + 150mg
118 Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin Uống Viên 275 mg + 75mg + 150mg
119 Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin Uống Viên 75mg + 400mg + 150mg, 150mg + 500mg + 150mg
120 Rifabutin Uống Viên 150mg
đ. Thuốc dự phòng cho điều trị lao kháng đa thuốc
121 Amikacin (**) Tiêm Bột pha tiêm 100mg, 500mg, 1g
122 Capreomycin (**) Tiêm Bột pha tiêm 1g
123 Cycloserin (**) Uống Viên 250mg
124 Ethionamid (**) Uống Viên 125mg, 250mg
125 Kanamycin (**) Tiêm Bột pha tiêm 1g
126 Ofloxacin (**) Uống Viên 200mg, 400mg
127 p- aminosalicylic acid (**) Uống Viên 500mg
Cốm 4g
3. Thuốc chống nấm
128 Amphotericin B Tiêm Bột pha tiêm 50mg
129 Clotrimazol (*) Âm đạo Viên đặt 50mg, 100mg, 500mg
Dùng ngoài Kem bôi âm đạo 1%, 10%
130 Fluconazol Uống Viên 50mg, 150mg
Bột pha hỗn dịch 10mg/ml (sau pha)
Tiêm Dung dịch 2mg/ml
131 Griseofulvin Uống Viên 125mg, 250mg, 500mg
Hỗn dịch 25mg/ml
132 Nystatin Uống Viên 250.000IU, 500.000IU
Hỗn dịch 100.000IU/ml
Âm đạo Viên đặt 100.000 IU
133 Flucytosin Uống Viên 250mg
Tiêm truyền Dung dịch 10mg/ml
134 Kali iodid Uống Dung dịch 1g/ml
4. Thuốc điều trị bệnh do động vật nguyên sinh
a. Thuốc điều trị bệnh do amip
135 Diloxanid furoat Uống Viên 500mg
136 Metronidazol Uống Viên 250mg, 500mg
Tiêm truyền Dung dịch 5mg/ml
b. Thuốc điều trị bệnh sốt rét
♦ Thuốc phòng bệnh
137 Cloroquin phosphat hoặc sulfat Uống Viên  150mg
Si rô 10mg/ml
138 Mefloquin Uống Viên 250mg
139 Doxycyclin (hydroclorid) Uống Viên 100mg
140 Proguanil Uống Viên 100mg
♦ Thuốc chữa bệnh
141 Amodiaquin Uống Viên 153mg, 200mg
142 Artesunat Tiêm Bột pha tiêm 60mg (kèm 0,6ml dd natri carbonat 5% pha tiêm)
143 Artesunat + Amodiaquin Uống Viên 25mg+ 67,5mg, 50mg + 135mg, 100mg + 270mg
144 Artesunat + Mefloquin Uống Viên 25mg + 55 mg, 100mg + 220mg
145 Cloroquin (phosphat hoặc sulfat) Uống Viên 100mg, 150mg, 250mg
Si rô 10mg/ml
146 Primaquin Uống Viên 7,5mg, 15mg
147 Quinin dihydroclorid Tiêm Dung dịch 150mg/ml, 300mg/ml
148 Quinin sulfat hoặc bisulfat Uống Viên 300mg
149 Sulfadoxin + Pyrimethamin Uống Viên 500mg + 25mg
150 Arthemether Tiêm Dung dịch dầu 80mg/ml
151 Arthemether + Lumefantrin Uống Viên 20mg + 120mg
152 Doxycyclin (hydroclorid) Uống Viên 100mg
c. Thuốc điều trị Pneumocytis carinii và Toxoplasma
153 Pyrimethamin Uống Viên 25mg
154 Sulfamethoxazol + Trimethoprim Uống Viên 100mg + 20mg, 400mg + 80mg
Hỗn dịch 40mg + 8mg/ml
Tiêm truyền Dung dịch 80mg +16mg/ml
155 Sulfadiazin Uống Viên 500mg
156 Pentamidin Uống Viên 200mg, 300mg
5. Thuốc chống virus
a. Thuốc chống virus herpes
157 Aciclovir Uống Viên 200mg, 800mg
Hỗn dịch 40mg/ml
Dùng ngoài (*) Kem 5%
Tiêm Bột pha tiêm 250mg
158 Ribavirin Uống Viên 200, 400, 600 mg
Tiêm Dung dịch 800mg, 1g /10ml dung dịch đệm phosphate
b. Thuốc ức chế men sao chép ngược nucleosid/nucleotid
159 Lamivudin Uống Viên 150 mg
Dung dịch 10mg/ml
160 Nevirapin Uống Viên 200mg
Hỗn dịch 10mg/ml
161 Zidovudin Uống Viên 100mg, 250mg, 300mg
Si rô 10mg/ml
Tiêm truyền Dung dịch 10mg/ml
162  Abacavir (sulfat) Uống Viên 300 mg
Dung dịch 20mg/ml
163 Tenofovir disoproxil fumarat Uống Viên 150mg, 200mg, 250mg, 300mg
c. Thuốc ức chế protease
164 Atazanavir (sulfat) Uống Viên 100mg, 150mg, 300mg
165 Efavirenz Uống Viên 50mg, 150mg, 200mg, 300mg
Si rô 30mg/ml
166 Lopinavir + Ritonavir Uống Viên 100mg + 25mg, 200mg + 50mg
Dung dịch 80mg + 20mg/ml
167 Ritonavir Uống Viên 100mg
Dung dịch 80mg/ml
d. Thuốc kết hợp liều cố định
168 Lamivudin + Tenofovir Uống Viên 300mg + 300mg
169 Lamivudin + Tenofovir +Efavirenz Uống Viên 300mg + 300mg + 600mg
170 Lamivudin + Zidovudin + Nevirapin Uống Viên 150mg + 300mg + 200mg, 60mg + 120mg + 100mg, 30mg + 60mg + 50mg
171 Lamivudin + Zidovudin Uống Viên 150 mg + 300mg, 60mg + 120mg, 30mg + 60mg
đ. Thuốc khác
172 Oseltamivir(**) Uống Viên 30mg, 45mg, 75mg
Bột pha hỗn dịch 12mg/ml
VII. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU
1. Thuốc điều trị cơn đau cấp
173 Acetylsalicylic acid (*) Uống Viên 300mg đến 500mg
174 Ibuprofen (*) Uống Viên 200mg, 400mg
175 Paracetamol (*) Uống Viên 300 mg đến 500mg
Dung dịch 125mg/ml
2. Thuốc phòng bệnh
176 Propranolol hydroclorid Uống Viên 20mg, 40mg
VIII. THUỐC CHỐNG UNG THƯ VÀ TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG MIỄN DỊCH
1. Thuốc ức chế miễn dịch
177 Azathioprin Uống Viên 50mg
Tiêm Bột pha tiêm 100mg
178 Ciclosporin Uống Viên 25mg
Tiêm Dung dịch 50mg/ml
2. Thuốc chống ung thư
179 L – asparaginase Tiêm Bột đông khô 10.000 IU
180 Bleomycin Tiêm Bột pha tiêm 15mg
181 Carboplatin Tiêm truyền Dung dịch 10mg/ml
182 Cisplatin Tiêm Bột đông khô 10mg, 50mg
183 Cyclophosphamid Uống Viên 25mg, 50mg
Tiêm Bột pha tiêm 200mg, 500mg
184 Cytarabin Tiêm Bột đông khô 100mg, 500mg
185 Dactinomycin Tiêm Bột pha tiêm 0,5mg
186 Doxorubicin hydroclorid Tiêm Bột pha tiêm 10mg, 50mg
187 Etoposid Uống Viên 50, 100mg
Tiêm Bột pha tiêm 50mg, 100mg
Dung dịch 20mg/ml
188 Fluorouracil Tiêm Dung dịch 50mg/ml
189 Hydroxycarbamid Uống Viên 250mg, 300mg, 400mg, 500mg, 1g
190 Ifosfamid Tiêm Bột pha tiêm 1g, 2g
191 Mercaptopurin Uống Viên 50mg
192 Methotrexat (natri) Uống Viên 2,5mg
Tiêm Bột pha tiêm 10mg, 50mg
193 Mitomycin Tiêm Bột pha tiêm 2mg, 10mg
194 Procarbazin Uống Viên 50mg
195 Vinblastin sulfat Tiêm Bột pha tiêm 10mg
196 Vincristin sulfat Tiêm Bột pha tiêm 1mg, 5mg
197 Allopurinol Uống Viên 100mg, 300mg
198 Calci folinat Uống Viên 15mg
Tiêm Dung dịch 3mg/ml
199 Chlorambucil Uống Viên 2mg
200 Dacabazin Tiêm Bột pha tiêm 100mg
201 Daunorubicin Tiêm Bột pha tiêm 50mg
202 Mesna Uống Viên 400mg, 600mg
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
203 Filgrastim Tiêm Dung dịch 30 triệu IU/ml
3. Thuốc hormon và kháng hormon
204 Dexamethason Uống Dung dịch 0,4mg/ml
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
205 Hydrocortison acetat Tiêm Hỗn dịch 25mg/ml, 50mg/ml
Hydrocortison (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 100mg
206 Methylprednisolon (natri succinat) Tiêm Bột pha tiêm 40mg
Methylprednisolon acetat Hỗn dịch 40mg/ml
207 Prednisolon Uống Viên 5mg, 25mg
Si rô 5mg/ml
208 Tamoxifen (citrat) Uống Viên 10mg, 20mg
IX. THUỐC CHỐNG PARKINSON
209 Biperiden hydroclorid Uống Viên 2mg, 4mg
Biperiden lactat Tiêm Dung dịch 5mg/ml
210 Levodopa + Carbidopa Uống Viên 250mg + 25 mg, 100mg + 10mg
X. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU
1. Thuốc chống thiếu máu
211 Acid Folic (*) Uống Viên 1mg, 5mg
212 Hydroxocobalamin Tiêm Dung dịch 1mg/ml
213 Sắt (sulfat hay oxalat) (*) Uống Viên 60mg
214 Sắt (sulfat + acid folic) (*) Uống Viên 60mg + 0,25mg
2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
215 Acenocoumarol Uống Viên 2mg, 4mg
216 Acid Aminocaproic Tiêm Dung dịch 200mg/ml
217 Acid Tranexamic Uống Viên 250mg, 500mg
Tiêm Dung dịch 10%
218 Carbazocrom dihydrat Uống Viên 10mg
Carbazocrom natri sulfonat Uống Viên 30mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
219 Heparin natri Tiêm Dung dịch 1.000, 5.000, 20.000, 25.000IU/ml
220 Vitamin K1 Uống Viên 2mg, 5mg, 10 mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml, 10mg/ml
221 Protamin sulfat Tiêm Dung dịch 10mg/ml
222 Warfarin natri Uống Viên 0,5 mg,1mg, 2mg, 5 mg
XI. CHẾ PHẨM MÁU – DUNG DỊCH CAO PHÂN TỬ
1. Dung dịch cao phân tử
223 Dextran 40 Tiêm truyền Dung dịch 10%
224 Dextran 60 Tiêm truyền Dung dịch 10%
225 Dextran 70 Tiêm truyền Dung dịch 6%
226 Gelatin Tiêm truyền Dung dịch 5%, 6%
2. Chế phẩm máu
227 Yếu tố VIII đậm đặc Tiêm truyền Đông khô
228 Phức hợp yếu tố IX (các yếu tố đông máu II, VII, IXvà X) đậm đặc Tiêm truyền Đông khô
229 Albumin Tiêm truyền Dung dịch 5%, 20%, 25 %
230 Huyết tương tươi đông lạnh Tiêm truyền Dịch truyền
XII. THUỐC TIM MẠCH
1. Thuốc chống đau thắt ngực
231 Atenolol Uống Viên 50mg, 100mg
232 Diltiazem Uống Viên 30mg, 60mg
233 Glyceryl trinitrat Uống Viên 2mg, 2,5mg, 3mg, 5mg
Đặt dưới lưỡi Viên 0,5mg
Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 1mg/ml, 5mg/ml
234 Isosorbid dinitrat hoặc mononitrat Uống Viên 5mg, 30mg, 60mg
2. Thuốc chống loạn nhịp
235 Amiodaron hydroclorid Uống Viên 100mg, 200mg, 400mg
Tiêm Dung dịch 50 mg/ml
236 Atenolol Uống Viên 50mg, 100mg
237 Lidocain hydroclorid Tiêm Dung dịch 1%, 2%
238 Propranolol hydroclorid Uống Viên 40mg
Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 1mg/ml
239 Verapamil hydroclorid Uống Viên 40mg, 80mg
Tiêm Dung dịch 2,5mg/ml
240 Digoxin Uống Viên 62,5mcg, 250mcg
Dung dịch 50mcg/ml
Tiêm Dung dịch 250mcg/ml
241 Epinephrin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 100mcg/ml
3. Thuốc điều trị tăng huyết áp
242 Amlodipin Uống Viên 2,5mg, 5mg
243 Captopril Uống Viên 25mg, 50mg
244 Enalapril Uống Viên 5mg, 10mg, 20mg
245 Furosemid Uống Viên 40mg
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
246 Hydroclorothiazid Uống Viên 25mg, 50mg
247 Methyldopa Uống Viên 250mg
248 Nifedipin Uống Viên 5mg, 10mg
Viên tác dụng chậm 20mg
249 Propranolol hydroclorid Uống Viên 40mg
250 Atenolol Uống Viên 50mg, 100mg
251 Hydralazin Uống Viên 25mg, 50mg
4. Thuốc điều trị hạ huyết áp
252 Heptaminol (hydroclorid) Uống Viên 150mg
Tiêm Dung dịch 62,5mg/ml
5. Thuốc điều trị suy tim
253 Digoxin Uống Viên 62,5mcg, 250mcg
Dung dịch 50mcg/ml
Tiêm Dung dịch 50mcg/ml, 250mcg/ml
254 Dobutamin Tiêm Bột đông khô 250mg
255 Dopamin hydroclorid Tiêm Dung dịch 40mg/ml
256 Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
257 Enalapril Uống Viên 2,5mg, 5mg, 10mg
258 Furosemid Uống Viên 40mg
Dung dịch 4mg/ml
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
259 Hydrochlorothiazid Uống Viên 25mg
Dung dịch 10mg/ml
260 Spironolacton Uống Viên nén 25mg
6. Thuốc chống huyết khối
261 Acid Acetylsalicylic (*) Uống Viên 100mg, 81mg
Bột pha dung dịch 100mg
262 Streptokinase (**) Tiêm truyền Bột đông khô 1,5 triệu IU
7. Thuốc hạ lipit máu
263 Atorvastatin Uống Viên 10mg, 20mg
264 Fenofibrat Uống Viên 100mg, 300mg
265 Simvastatin Uống Viên 5mg, 10mg, 20mg, 40mg
XIII. THUỐC NGOÀI DA
1. Thuốc chống nấm
266 Acid Benzoic + Acid Salicylic (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 6%, 3%
267 Cồn A.S.A (*) Dùng ngoài Cồn thuốc
268 Cồn BSI (*) Dùng ngoài Cồn thuốc
269 Clotrimazol (*) Dùng ngoài Kem 1%
270 Ketoconazol (*) Dùng ngoài Kem 2%
271 Miconazol (*) Dùng ngoài Kem 2%
272 Terbinafin (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 1%
273 Natri thiosulfat (*) Dùng ngoài Dung dịch 15%
2. Thuốc chống nhiễm khuẩn
274 Neomycin + Bacitracin (*) Dùng ngoài Kem 5mg + 500 IU
275 Povidon iod (*) Dùng ngoài Dung dịch 10%
276 Kali permanganate (*) Dùng ngoài Dung dịch 0,5%
277 Bạc sulfadiazin (*) Dùng ngoài Kem 1%
3. Thuốc chống viêm, ngứa
278 Betamethason (valerat) (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 0,1%
279 Fluocinolon acetonid (*) Dùng ngoài Mỡ 0,025%
280 Hydrocortison acetate (*) Dùng ngoài Kem, mỡ 1%
281 Calamin (*) Dùng ngoài Lotion
4. Thuốc có tác dụng làm tiêu sừng
282 Acid Salicylic (*) Dùng ngoài Mỡ 3%, 5%
283 Benzoyl peroxide (*) Dùng ngoài Kem, lotion 5%, 10%
284 Fluorouracil Dùng ngoài Mỡ 5%
285 Urea (*) Dùng ngoài Mỡ, kem 10%
6.Thuốc trị ghẻ
286 Benzyl benzoate (*) Dùng ngoài Kem thuốc 25%
287 Diethylphtalat (*) Dùng ngoài Dung dịch 10%
Mỡ, kem 5,2/8g, 19,5/30g (65% kl/kl)
288 Permethrin (*) Dùng ngoài Mỡ 5%
Lotion 1%
XIV. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN
1. Thuốc dùng cho mắt
289 Fluorescein (natri) Nhỏ mắt Dung dịch 2%
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
290 Pilocarpin Nhỏ mắt Dung dịch 1mg/ml, 5mg/ml
291 Tropicamid Nhỏ mắt Dung dịch 0,5%
2. Thuốc cản quang
292 Amidotrizoat (natri hoặc meglumin) Tiêm Dung dịch 140mg đến 420mg Iod/ml
293 Bari sulfat Uống Bột pha hỗn dịch 140g, 200g
294 Iohexol Tiêm Dung dịch 140mg tới 350mg Iod/ml
295 Iopromid Tiêm Dung dịch 300mg Iod/ml
296 Meglumin iotroxat Tiêm Dung dịch 5g tới 8g Iod trong 100ml đến 250ml
XV. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ KHỬ TRÙNG
297 Clorhexidin digluconat (*) Dùng ngoài Dung dịch 5%
298 Cồn 70 độ (*) Dùng ngoài
299 Cồn iod (*) Dùng ngoài Dung dịch 2,5%
300 N­ước oxy già (*) Dùng ngoài Dung dịch 3%
301 Povidon iod (*) Dùng ngoài Dung dịch 10%
XVI. THUỐC LỢI TIỂU
302 Furosemid Uống Viên 20mg, 40mg
Tiêm Dung dịch 10mg/ml
303 Hydroclorothiazid Uống Viên 6,25mg, 25mg, 50mg
304 Manitol Tiêm truyền Dung dịch 10%, 20%
305 Spironolacton Uống Viên 25mg, 50mg, 75mg
XVII. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HOÁ
1. Thuốc chống loét dạ dày, tá tràng
306 Cimetidin Uống (*) Viên 200mg, 400mg
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
307 Muối bismuth (carbonat, trikali dicitrat …) (*) Uống Viên 120mg
308 Famotidin Uống (*) Viên 20mg, 40mg
Tiêm Dung dịch 4mg/ml
309 Magnesi hydroxyd + Nhôm hydroxyd (*) Uống Hỗn dịch 55mg Magnesi oxyd + 64mg Nhôm oxyd/ml
Viên nén, viên nhai 200mg + 200mg, 400mg + 400mg, 500mg + 500mg
310 Omeprazol Uống Viên 20mg
311 Pantoprazol Uống Viên 40mg
Tiêm Bột pha tiêm 40mg
312 Ranitidin (*) Uống Viên 150mg, 300mg
2. Thuốc chống nôn
313 Metoclopramid (hydroclorid) Uống Viên 10mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
314 Promethazin hydroclorid (*) Uống Viên 10mg, 50mg
315 Dexamethason Uống Viên 0,5mg, 0,75mg, 1,5mg, 4mg
Dexamethason Dung dịch 0,1mg/ml, 0,4mg/ml
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
316 Ondansetron (hydroclorid) Uống Viên 4mg, 8mg, 24mg
Dung dịch 0,8mg/ml
Tiêm Dung dịch 2mg/ml
3. Thuốc chống co thắt
317 Alverin (citrat) Uống Viên 40mg, 60mg
Tiêm Dung dịch 15mg/ml
318 Atropin sulfat Uống Viên 0,25mg
Tiêm Dung dịch 0,25mg/ml
319 Hyoscin butylbromid Uống (*) Viên 10mg
Tiêm Dung dịch 20mg/ml
320 Papaverin hydroclorid Uống Viên 40mg
Tiêm Dung dịch 40mg/ml
4. Thuốc tẩy, nhuận tràng
321 Bisacodyl (*) Uống Viên 5mg, 10mg
322 Magnesi sulfat (*) Uống Bột 5g
5. Thuốc tiêu chảy
a. Chống mất nước
323 Oresol (*) Uống Bột pha dung dịch
b. Chống tiêu chảy
324 Atapulgit (*) Uống Bột 3g
325 Berberin clorid (*) Uống Viên 10mg
326 Loperamid (*) Uống Viên 2mg
327  Kẽm sulfat (*) Uống Viên 20mg
6. Thuốc điều trị bệnh trĩ
328 Diosmin (*) Uống Viên 150mg, 300mg
7. Thuốc khác
329 Men tụy (*) Thành phần: lipase, protease và amylase

Dạng bào chế, liều lượng phù hợp theo tuổi

XVIII. HORMON, NỘI TIẾT TỐ, THUỐC TRÁNH THỤ THAI
1. Hormon th­ượng thận và những chất tổng hợp thay thế
330 Dexamethason Uống Viên 0,5mg, 1mg
Dexamethason phosphat (natri) Tiêm Dung dịch 4mg/ml
331 Hydrocortison Uống Viên 5mg, 10mg, 20mg
Hydrocortison acetat Tiêm

Tiêm

Hỗn dịch 25mg/ml, 50mg/ml
Hydrocortison (natri succinat) Bột pha tiêm 100mg
332 Prednisolon Uống Viên 1mg, 5mg
333 Fludrocortison Uống Viên 100microgram
2. Các chất Androgen
334 Methyltestosteron Đặt dưới lưỡi Viên 5mg, 10mg
Uống Viên 0,025mg, 0,1mg
335 Testosteron undecanoat Uống Viên 40mg
Testosteron enantat hoặc undecanoat Tiêm Dung dịch dầu 200mg/ml, 250mg/ml
3. Thuốc tránh thai
336 Ethinylestradiol + Levonorgestrel (*) Uống Viên 30mcg + 150mcg
337 Ethinylestradiol + Norethisteron (*) Uống Viên 50mcg + 100mcg, 35mcg + 1 mg
338 Levonorgestrel Uống Viên 750 mcg, 30 mcg, 1,5mg
339 Norethisteron enantat Tiêm Dung dịch dầu 200mg/ml
340 Estradiol cypionat + medroxyprogesterone acetat Tiêm Hỗn dịch 5mg + 25mg/0,5ml
341 Medroxyprogesterone acetat Tiêm Hỗn dịch 150mg/ml
4. Chất estrogen
342 Ethinyl estradiol (*) Uống Viên 10mcg, 50mcg
5. Thuốc tránh thai cấy vào cơ thể
343 Que cấy giải phóng levonorgestrel Cấy vào cơ thể Hai thanh giải phóng levonorgestrel 75mg/thanh
5. Insulin và thuốc hạ đường huyết
344 Acarbose Uống Viên 50mg, 100mg
345 Glibenclamid Uống Viên 2,5mg, 5mg
346 Gliclazid Uống Viên 30mg, 80mg
347 Insulin Tiêm Dung dịch 40 IU/ml, 100 IU/ml
348 Insulin (tác dụng trung bình) Tiêm Hỗn dịch với kẽm hoặc Isophan Insulin 100 IU/ml, 40 IU/ml
349 Metformin Uống Viên 500mg, 850mg
6. Thuốc có tác dụng thúc đẩy quá trình rụng trứng
350 Clomifen citrat Uống Viên 50mg
351 Gonadotropin Uống Bột đông khô 500IU, 1.500 IU
7. Những chất Progesteron
352 Norethisteron Uống Viên 5mg
353 Progesteron Tiêm Dung dịch dầu 10mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml
354 Medroxyprogesterone acetat Uống Viên 5mg
8. Giáp trạng và kháng giáp trạng
355 Carbimazol Uống Viên 5mg
356 Levothyroxin natri Uống Viên 50mcg, 100mcg
357 Methylthiouracil Uống Viên 50mg
358 Propylthiouracil Uống Viên 50mg
359 Kali iodid Uống Viên 60mg
360 Dung dịch Lugol Uống Dung dịch 130mg/ml
9. Thuốc điều trị đái tháo nhạt
361 Vasopressin Tiêm Dung dịch 20IU/ml (4mcg/ml)
362 Desmopressin acetat Uống Viên 0,1mg, 0,2mg
Tiêm Dung dịch 4mcg/ml
XIX. SINH PHẨM MIỄN DỊCH
1. Huyết thanh và Globulin miễn dịch
363 Human normal Immunoglobulin Tiêm Dung dịch
364 Huyết thanh kháng dại Tiêm Dung dịch 1.000IU, 2.000 IU/ml
365 Huyết thanh kháng uốn ván Tiêm Dung dịch 1.500IU, 10.000 IU/ml
366 Huyết thanh kháng nọc độc Tiêm Dung dịch
2. Vắc xin
a. Tiêm chủng mở rộng triển khai phạm vi cả nước
367 Vắc xin lao B.C.G Tiêm Bột đông khô
368 Vắc xin phối hợp Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà (DPT) Tiêm Dung dịch
369 Vắc xin phối hợp Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà – Viêm gan B – Hib (DPT –VGB – Hib) Tiêm Dung dịch
370 Vắc xin Sởi Tiêm Đông khô
371 Vắc xin viêm gan B Tiêm Dung dịch
372 Vắc xin Bại liệt (OPV) Uống Dung dịch
373 Vắc xin Uốn ván Tiêm Dung dịch
b. Tiêm chủng mở rộng triển khai vùng trọng điểm
374 Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B Tiêm Dung dịch
375 Vắc xin phòng thương hàn Tiêm Dung dịch
376 Vắc xin tả Uống Dung dịch
377 Vắc xin Rubella Tiêm Đông khô
c. Vắc xin khác
378 Vắc xin Bạch hầu – Uốn ván Tiêm Dung dịch
379 Vắc xin phòng dại Tiêm Đông khô hoặc hỗn dịch
XX. THUỐC GIÃN CƠ VÀ TĂNG TRƯƠNG LỰC CƠ
380 Neostigmin bromid Uống Viên 15mg
Neostigmin methylsulfat Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 2,5mg/ml
381 Pancuronium bromid Tiêm Dung dịch 2mg/ml
382 Suxamethonium clorid Tiêm Dung dịch 50mg/ml
383 Alcuronium clorid Tiêm Dung dịch 5mg/ml
384 Pyridostigmin bromid Uống Viên 60mg
Tiêm Dung dịch 1mg/ml
385 Veruconium bromid Tiêm Bột pha tiêm 10mg
XXI. THUỐC DÙNG CHO MẮT, TAI, MŨI, HỌNG
1. Thuốc chống nhiễm khuẩn, kháng virus
386 Aciclovir Tra mắt Mỡ 3%
387 Argyrol (*) Nhỏ mắt Dung dịch 3%
388 Cloramphenicol Nhỏ mắt Dung dịch 0,4%
389 Gentamicin (sulfat) Nhỏ mắt Dung dịch 0,3%
390 Neomycin (sulfat) Nhỏ mắt, tai Dung dịch 0,5%
391 Ofloxacin Nhỏ mắt, tai Dung dịch 0,3%
392 Sulfacetamid natri Nhỏ mắt Dung dịch 10%
393 Tetracyclin hydroclorid Tra mắt Mỡ 1%
394 Ciprofloxacin (hydroclorid) Nhỏ mắt Dung dịch 0,3%
Tra mắt Mỡ 0,3%
2. Thuốc chống viêm
395 Hydrocortison Tra mắt Mỡ 1%
396 Prednisolon natri phosphat Nhỏ mắt Dung dịch 0,5%
3. Thuốc gây tê tại chỗ
397 Tetracain hydroclorid Nhỏ mắt Dung dịch 0,5%
4. Thuốc làm co đồng tử và giảm nhãn áp
398 Acetazolamid Uống Viên 250mg
399 Pilocarpin (hydroclorid hoặc nitrat) Nhỏ mắt Dung dịch 2%, 4%
400 Timolol Nhỏ mắt Dung dịch 0,25%, 0,5%
5. Thuốc làm giãn đồng tử
401 Atropin sulfat Nhỏ mắt Dung dịch 0,1%, 0,5%, 1,0%
6. Thuốc tai, mũi, họng
402 Nư­ớc oxy già (*) Dùng ngoài Dung dịch 3%
403 Naphazolin (*) Nhỏ mũi Dung dịch 0,05%
404 Sunfarin (Thành phần: Natri sulfacetamid + Ephedrin hydroclorid) Nhỏ mũi Dung dịch 0,01g + 0,01g/ml
405 Xylometazolin (*) Nhỏ mũi Dung dịch 0,05%, 0,1%
406 Acetic acid Dùng tại chỗ Cồn 2%
407 Budesonid (*) Xịt mũi Dung dịch 100mcg/lần xịt
XXII. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON
1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ
a. Thuốc thúc đẻ
408 Oxytocin Tiêm Dung dịch 5IU, 10IU/ml
b. Thuốc cầm máu sau đẻ
409 Ergometrin maleat Tiêm Dung dịch 0,2mg/ml
410 Oxytocin Tiêm Dung dịch 5IU, 10 IU/ml
411 Misoprostol Uống Viên 200mg
412 Mifepriston + Misoprostol Uống Viên 200mg + 200mg
2. Thuốc chống đẻ non
413 Papaverin Uống Viên 40mg
414 Salbutamol (sulfat) Uống Viên 2mg, 4mg
Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml, 1mg/ml
415 Nifedipin Uống Viên 10mg
XXIII. DUNG DỊCH THẤM PHÂN MÀNG BỤNG
416 Dung dịch thẩm phân màng bụng Thẩm phân màng bụng Dung dịch
417 Dung dịch lọc thận acetat Lọc thận Dung dịch
XXIV. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN
1. Thuốc chống loạn thần
418 Clorpromazin hydroclorid Uống Sirô 5mg/ml
Viên 25mg, 100mg
Tiêm Dung dịch 12,5mg/ml, 25mg/ml
419 Diazepam Uống Viên 2mg, 5mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
420 Haloperidol Uống Viên 1mg, 2mg, 5mg
Tiêm Dung dịch 5mg/ml
421 Levomepromazin Uống Viên 25mg
Tiêm Dung dịch 25mg/ml
422 Risperidon Uống Viên 1mg, 2mg
423 Sulpirid Uống Viên 50mg
Tiêm Dung dịch 50mg/ml
424 Fluphenazin Tiêm Dung dịch 2mg/ml
2. Thuốc chống trầm cảm
425 Amitriptylin hydroclorid Uống Viên 25mg
426 Fluoxetin Uống Viên 20mg
3. Thuốc điều chỉnh và dự phòng rối loạn cảm xúc
427 Acid Valproic Uống Viên 200mg, 500mg
428 Carbamazepin Uống Viên 100mg, 200mg
429 Lithi carbonat Uống Viên 300mg
4. Thuốc điều trị ám ảnh và hoảng loạn thần kinh
430 Clomipramin Uống Viên 10mg, 25mg
5. Thuốc điều trị cho những người nghiện các chất dạng thuốc phiện
431 Methadon (***) Uống Dung dịch 5mg/ml, 10mg/ml, 1mg/ml, 2mg/ml
XXV. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP
1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
432 Beclometason dipropionat (*) Đư­ờng hô hấp Thuốc hít (khí dung) 50mcg, 100mcg/lần xịt
433 Salbutamol (sulfat) Uống Viên 2mg, 4mg
Dung dịch 0,4mg/ml
Đư­ờng hô hấp Thuốc hít (khí dung) 100mcg/lần xịt
Tiêm Dung dịch 50 mcg/ml
434 Terbutalin Tiêm Dung dịch 0,5mg/ml
435 Budesonid (*) Đường hô hấp Thuốc hít (khí dung) 100mcg/lần xịt, 200mcg/lần xịt
436 Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid) Tiêm Dung dịch 1mg/ml
437 Ipratropium bromid Đường hô hấp Thuốc hít (khí dung) 20 mcg/lần xịt
2. Thuốc chữa rối loạn tiết dịch
438 Acetylcystein Uống (*) Viên 100mg, 200mg
Bột pha hỗn dịch 200mg
Tiêm Dung dịch 200mg/ml
439 Alimemazin (*) Uống Sirô 0,5mg/ml
440 Bromhexin hydroclorid (*) Uống Viên 4mg, 8mg
3. Thuốc khác
441 Dextromethorphan (*) Uống Viên 15mg
XXVI. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID-BASE
1. Thuốc uống
442 Oresol (*) Uống Bột pha dung dịch
443 Kali clorid Uống Viên 600mg
2. Thuốc tiêm truyền
444 Dung dịch acid amin Tiêm truyền Dung dịch 5%, 10%
445 Dung dịch glucose Tiêm Dung dịch 5%, 10%, 50%
Tiêm truyền Dung dịch 5%, 30%
446 Dung dịch Ringer lactat Tiêm truyền Dung dịch
447 Dung dịch Calci clorid Tiêm tĩnh mạch Dung dịch 10%
448 Kali clorid Tiêm truyền Dung dịch 11,2%
449 Natri clorid Tiêm, tiêm truyền Dung dịch 0,9%, 10%
450 Natri hydrocarbonat Tiêm truyền Dung dịch 1,4%, 8,4%
3. Thuốc khác
451 Nước cất pha tiêm Pha tiêm Dung môi
XXVII. VITAMIN VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ
452 Calci gluconat Uống (*) Viên 500mg, 1g
Tiêm Dung dịch 100mg/ml
453 Vitamin A (*) Uống Viên 5.000 IU
454 Vitamin A + D (*) Uống Viên 5.000 IU + 500 IU
455 Thiamin hydroclorid hoặc nitrat (*) Uống Viên 10mg, 50mg, 100mg
Thiamin hydroclorid Tiêm Dung dịch 25mg/ml, 50mg/ml
456 Vitamin B2 (*) Uống Viên 5mg
457 Vitamin B6 (*) Uống Viên 25mg, 100mg
458 Vitamin C (*) Uống Viên 50mg, 100mg, 500mg
459 Vitamin PP (*) Uống Viên 50mg
XXVIII. NHÓM THUỐC CHUYÊN BIỆT CHĂM SÓC CHO TRẺ SƠ SINH THIẾU THÁNG
460 Cafein citrat Uống Dung dịch 20mg/ml
Tiêm Dung dịch 20mg/ml
461 Ibuprofen Tiêm Dung dịch 5mg/ml
462 Surfactant (Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn, bò có tính diện hoạt) Nhỏ giọt vào nội khí quản Hỗn dịch 25mg/ml, 80mg/ml
XXIX. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP
1. Thuốc điều trị bệnh gút
463 Allopurinol Uống Viên 100mg, 300mg
464 Colchicin Uống Viên 1mg
2. Thuốc được sử dụng trong viêm khớp dạng thấp
465 Cloroquin (phosphat hoặc sulfat) Uống Viên nén 100mg, 150mg
466 Methotrexat (natri) Uống Viên 2,5mg

Ghi chú:

– Dạng muối, acid tổ hợp được đặt trong ngoặc đi cạnh tên hoạt chất chính ghi tại cột (2) được hiểu là các muối, acid tổ hợp này không tính trong nồng độ, hàm lượng ghi tại cột (5) mà chỉ là dạng muối hoặc acid tổ hợp với hoạt chất chính được sử dụng trong bào chế. Nồng độ, hàm lượng ghi tại cột (5) sẽ tính theo dạng của hoạt chất chính ở ngoài ngoặc.

Ví dụ:

+ STT 25 – Dexamethason phosphat (natri): hàm lượng dung dịch tiêm ghi tại cột (5) là 4mg/ml sẽ tính theo Dexamethason phosphat nhưng dạng muối sử dụng trong bào chế là Dexamethason natri phosphat.

+ STT 86 – Cefotaxim (natri): hàm lượng bột pha tiêm ghi tại cột (5) là 250mg, 500mg, 1g sẽ tính theo cefotaxim nhưng dạng muối sử dụng trong bào chế là Cefotaxim natri.

– Dạng muối, acid tổ hợp đi cạnh tên hoạt chất chính ghi tại cột (2) không đặt trong ngoặc được hiểu là nồng độ, hàm lượng ghi tại cột (5) sẽ tính theo cả muối hoặc acid tổ hợp với hoạt chất chính.

Ví dụ:

+ STT 10 – Ephedrin hydroclorid: nồng độ dung dịch tiêm ghi tại cột (5) là 30mg/ml sẽ tính theo Ephedrin hydroclorid.

+ STT 392 – Sulfacetamid natri: nồng độ thuốc nhỏ mắt ghi tại cột (5) là 10% sẽ tính theo Sulfacetamid natri.

VĂN BẢN DẠNG WORD: 45_2013_TT_BYT_VNRAS

Danh mục thuốc thiết yếu tân dược

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).