Home Tags Danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

Tag: Danh mục nguyên liệu yêu cầu GPNK

Công văn 19891/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

0
Công văn 19891/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp...

Công văn 13420/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13420/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 12959/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12959/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 12958/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12958/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 12569/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12569/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 11104/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải có giấy...

0
  Bộ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 11104/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 9993/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9993/QLD-ĐK V/v công bố danh...

Công văn 9754/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu kiểm soát đặc biệt...

0
Công văn 9754/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Công văn 9753/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải cấp phép

0
Công văn 9753/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...

Công văn 9512/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu phải cấp phép

0
Công văn 9512/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
0868.552.633