Home Tags Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học

Tag: Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học

Công văn 1085/BYT-QLD năm 2018 cập nhật danh mục thuốc tương...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1085/BYT-QLD V/v cập nhật một...

QUYẾT ĐỊNH 4764/QĐ-BYT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CÓ...

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4764/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm...
0868.552.633