Công văn 4465/BYT-BH Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công văn 4465/BYT-BH

Tag: Công văn 4465/BYT-BH

Công văn 4465/BYT-BH đấu thầu, thanh toán chi phí thuốc tại...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4465/BYT-BH V/v đấu thầu, thanh toán chi phí...