Home Tags Công văn 22214/QLD-CL

Tag: Công văn 22214/QLD-CL

Công văn 22214/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về thuốc giả...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22214/QLD-CL V/v thuốc giả Lincomycin...