Công văn 10808/QLD-MP Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Công văn 10808/QLD-MP

Tag: Công văn 10808/QLD-MP

Công văn 10808/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10808/QLD-MP V/v đình chỉ lưu...