Home Tags Công văn 10374/QLD-MP

Tag: Công văn 10374/QLD-MP

Công văn 10374/QLD-MP về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10374/QLD-MP V/v thu hồi mỹ...