Home Tags Công bố cơ sở sản xuất không đạt và bổ sung giải trình đợt 55

Tag: Công bố cơ sở sản xuất không đạt và bổ sung giải trình đợt 55

Công văn 7236/QLD-CL năm 2018 CSSX thuốc không đạt TC PIC/S-GMP...

0
  BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 7236/QLD-ĐK  V/v các hồ sơ...
0868.552.633