Home Tags Chuẩn đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

Tag: chuẩn đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

Quyết định 540/QĐ-QLD năm 2018 chuẩn đầu ra phần mềm ứng...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 540/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 20...
0868.552.633