Home Tags Bãi bỏ mộ số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế

Tag: bãi bỏ mộ số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế

Quyết định 33/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản QPPL trong...

0
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 8...
0868.552.633