Home Tags Acid aristolochic-1

Tag: Acid aristolochic-1

Công văn 3887/QLD-ĐK Kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược...

0
Công văn 3887/QLD-ĐK Kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số 3887/QLD-ĐK V/v kiểm nghiệm Acid aristolochic-1 trong thuốc từ dược liệu Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2011 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các công ty đăng ký, sản xuất và nhập khẩu thuốc lưu hành tại Việt Nam   Tiếp theo công văn số 6586/BYT-YDCT ngày 30/9/2010 của Bộ Y tế về...
0868.552.633