Home Tags Acenocoumarol

Tag: Acenocoumarol

Tương tác thuốc Acenocoumarol và Fenofibrat

TƯƠNG TÁC THUỐC ACENOCOUMAROL VÀ FENOFIBRAT: BÁO CÁO CA VÀ ĐIỂM LẠI Y VĂN Tháng 6/2014, Trung tâm DI & ADR Quốc gia nhận được...